Generelle vilkår

14.04.2015

De følgende vilkår gjelder for Norsk Gjenvinning AS (NG) og tilhørende selskaper, med mindre noe annet er avtalt.

1.0 NG sine tjenester

NG forplikter seg til å utføre sine tjenester i samsvar med relevante lover og forskrifter, og iht. de betingelser som fremgår av denne avtalen. NG forutsetter at kunden i sitt arbeid overholder de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, tillatelser, krav og pålegg fra myndigheter som er nødvendig for utførelsen av NG sine oppdrag.

1.1 Adgang og tilgjengelighet til hentested/oppdragssted

Det er kundens ansvar å påse at det ikke finnes fysiske hindringer som vanskeliggjør NG sin utførelse av tjenesten. Om vinteren skal oppsamlingsutstyret være ryddet for snø, kjøreveien frem til hentestedet være brøytet, og om nødvendig strødd. Hvis hentestedet/oppdragsstedet ikke er tilgjengelig og NG således ikke kan utføre oppdraget, vil kunden bli belastet for bomtur (transportkostnad) og eventuelt leie av oppsamlingsutstyr eller annet materiell. For abonnementsavtaler vil kunden bli belastet med kostnader til ekstrahenting. Hvis NG må vente mer enn 5 minutter på å få utført oppdraget vil kunden bli belastet for dette (ventetid).

Ved henting av Smartsekk må kunden påse at denne ikke plasseres mer enn 10 meter fra mulig parkeringsplass for kranbil. De må heller ikke være plassert under ledninger eller annet som kan hindre at kranbil kan løfte ut sekken.

NG vil i det enkelte tilfelle vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre tiltak for å muliggjøre at oppdraget gjennomføres uten at kunden belastes for bomtur eller ventetid. Ved gjennomføring av slike tiltak belastes kunden for medgått arbeidstid for å rydde hindringen av veien. Dette vil normalt kun bli gjort dersom denne kostnaden vurderes som lavere enn bomtur eller ventetid.

Tilsvarende gjelder også for eventuelle andre forhold som kunden er ansvarlig for og som medfører ventetid. NG kan nekte å utføre et oppdrag hvor ventetiden overstiger 30 minutter.

1.2 Behandlingsprosedyrer og veiledning mv.

Dersom annet ikke er avtalt skal hentestedet være på bakkeplan og ikke lenger enn 20 meter fra biloppstillingsplass. Avvik fra dette medfører fakturering av ekstra gangavstand.

Kunden plikter å sørge for at avtalt oppsamlingsutstyr ikke inne-holder andre materialer enn det som er avtalt eller det opp-samlingsutstyret er ment for. Hvis det skulle forekomme avvik fra dette, vil sorteringsgebyr og omklassifiseringsavgift påløpe. Kunden plikter å gi de nødvendige opplysninger om materialet til NG, samt håndtere det i samsvar med NG sine anvisninger.

NG har rett til å kontrollere materialet før henting, og kan nekte å frakte dette vekk dersom innholdet er i strid med avtalen eller myndighetenes bestemmelser. NG plikter i slike tilfeller umiddelbart å varsle kunden.

Det må aldri kastes eksplosivt eller radioaktivt materiale i noe av NG sitt oppsamlingsutstyr. Risikoavfall skal kun samles i spesielt tilpasset og merket oppsamlingsutstyr.

1.3 Utplassering av oppsamlingsutstyr

NG skal utplassere det avtalte oppsamlingsutstyr hos kunden etter kundens nærmere anvisning. Kunden skal påse at oppsamlingsutstyret plasseres på en slik måte at det ikke skader eller er til vesentlig sjenanse for tredjemann. Dersom kunden ønsker oppsamlingsutstyret plassert på plen, asfaltert/stensatt gårdsplass e.l. vil ikke NG er ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå. NG skal godkjenne plasseringen av utstyret. Fylling av materialet i oppsamlingsutstyret gjøres av kunden. Ønsker kunden å endre plassering av oppsamlingsutstyr, skal NG skriftlig informeres om dette i forkant.

1.4 Gateleie

Der hvor det er innført gateleie, må kunden søke om tillatelse til parkering på offentlig grunn. NG kan bistå i forhold til søknader om dette. NG vil da viderefakturere den kommunale avgift pr. dag, samt et administrasjonsgebyr iht. den til enhver tid gjeldende sats.

1.5 Ekstra kostnader

Ekstra kostnader som påløper under utførelse av tjenesten vil bli belastet kunden iht. gjeldende satser. Dette kan f.eks. være bomavgift, fergekostnader, overtid, ekstra avfall og hjelpemann. Dette gjelder både for utførelse av enkeltoppdrag og ved rute-kjøring.

1.6 Oppfylling av oppsamlingsutstyr

Oppsamlingsutstyret må ikke fylles ut over sin høyde eller bredde eller tillatte vekt. Det må heller ikke fylles tyngre enn det som tillates for transport av gods på aktuell kjørestrekning. NG kan ilegge avviksgebyr eller nekte å utføre oppdrag dersom dette ikke overholdes. Nærmere om dette på NGs internettside.

1.7 Ansvar for oppsamlingsutstyr

Kunden har vanlig omsorgsplikt for oppsamlingsutstyret og kan bli erstatningsansvarlig for eventuell skjødesløs behandling både overfor NG og tredjemann. Oppsamlingsutstyr med lokk må lukkes når det ikke er i bruk. Oppsamlingsutstyr på hjul må sikres mot utilsiktet bevegelse. Miljøsafer skal være tømt og rengjort før innhent, dette omfatter også tømming av oppsamlingskar i bunnen.

Det må påses at oppsamlings- og komprimatorutstyr ikke plasseres slik at det kan velte. Nødvendig vask innvendig/utvendig er kundens ansvar.

Kunden er ansvarlig for at alle offentligrettslige regler som gjelder for utstyr lokalisert inne i Miljøsafe overholdes, f.eks. at kontroll er utført i tråd med forskrift om brannforebygging (FOR 2015-12-17).

1.8 Sikring av last på pall

Ved lasting på pall er kunden ansvarlig for at godset er forsvarlig stablet og sikret på pallen. Om det er fare for at godset kan forskyve seg og påføre skade skal dette sikres med stroppeband, plast eller annen tilstrekkelig sikring. Dersom dette ikke er gjort på en tilfredsstillende måte kan NG avvise å utføre oppdraget og kunden kan bli belastet for oppdraget i sin helhet.

1.9 Priser

Prisene fremgår av eget vedlegg. Dersom annet ikke er avtalt, kan prisene endres uten forutgående varsel. Om ikke annet er avtalt gjelder alle varepriser levert NG sine anlegg.

1.10 Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelsene på faktura/kreditnota er netto pr. 15 dager. Abonnement faktureres kvartalsvis på forskudd.

Ved for sen betaling, beregnes forsinkelsesrente i samsvar med den til enhver tid gjeldende lov om rente ved forsinket betaling fra forfallsdato og til betaling skjer.

1.11 Fakturering av avviksgebyrer

Dersom ikke annet er avtalt, gjelder våre definerte standarder for både varer, tjenester og utstyr. Disse er gjort tilgjengelig på NG sine hjemmesider her: www.norskgjenvinning.no/tjenester/. Avvik fra definert standard eller våre generelle vilkår blir belastet kunden iht. gjeldende avviksbestemmelser.

For å dekke våre kostnader knyttet til fakturering vil kunden bli belastet med administrasjonsgebyr iht. gjeldende sats.

1.12 Tidspunkt og rutiner for henting av avfall og utførelse av oppdrag

NG vil tilstrebe å utføre oppdrag til avtalt tid. Hvis dette likevel ikke lar seg gjøre skal NG så langt det er praktisk mulig varsle kunden og avtale nytt tidspunkt for utførelse av oppdrag. NG fraskriver seg imidlertid et hvert ansvar for mulige tap/krav som følge av manglende henting/utførelse av oppdrag.

Dersom et oppdrag er avtalt utført til fast tidspunkt, og dette faller på en offentlig fridag eller en bevegelig helligdag, kan NG endre tidspunkt for henting av avfallet til den foregående eller påfølgende virkedag uten forutgående varsel til kunden. Ved fastoppdrag på tømming av beholdere belastes kunden for tømming av samtlige beholdere som er meldt inn som fastoppdrag på hentestedet.

1.13 Bestilling av oppdrag

Oppdrag som ønskes utført utenfor normale åpningstider vil bli belastet med overtidsgebyr som følger: 50 % mellom kl. 15.30 og kl. 21.00 og 100 % mellom kl. 21.00 og kl. 07.00 på hverdager, unntatt bevegelige helligdager. Det blir beregnet 100 % overtid fra fredag kl. 15.30 til mandag kl. 07.00.

Bestilte oppdrag vil normalt bli utført påfølgende virkedag. Når kapasiteten tillater det, kan NG etter avtale utføre oppdrag innen 2 timer (hasteoppdrag) mot et tillegg i prisen.

Henting av farlig avfall i sentrale strøk vil normalt skje innen 1–5 virkedager etter bestilling.

Hvis det er avtalt at et oppdrag skal skje ved tilkalling fra kunden, kan tilkalling skje pr. telefon, e-post, app eller via bestillingsfunksjonaliteten på våre internettsider.

1.14 Flytting av oppsamlingsutstyr ved særskilte begivenheter

Kostnader som påløper ved pålegg fra det offentlige om flytting av oppsamlingsutstyr i forbindelse med 17. mai-feiring, statsbesøk og andre lignende begivenheter, og som NG ikke har herredømme over, skal dekkes av kunden.

1.15 Underentreprenører

NG har rett til å benytte seg av underentreprenører ved utførelse av arbeid iht. nærværende kontrakt. Disse skal følge de samme krav til prosedyrer mv. som fremgår av avtalen.

Kunden skal imidlertid i alle spørsmål som gjelder avtalen forholde seg direkte til NG og ikke til underentreprenøren.

1.16 Abonnement

Abonnement er en tjeneste som er ment for kunder med stabile avfallsvolumer og jevn avfallsstrøm. Basert på fast tømme-intervall, fast antall beholdere og et beregnet avfallsvolum faktureres kunden forskuddsvis et fast beløp pr. kvartal eller halvår. Endring eller oppsigelse må meldes senest en måned før utløpet av inneværende abonnementsperiode. Endringen gjøres gjeldende fra neste abonnementsperiode. Fakturert beløp vil ikke bli kreditert.

1.17 Forsikring

NG skal holde eget materiell og utstyr brann- og skadeforsikret i hele avtaleperioden. Dersom NG sitt materiell påføres skade som følge av forhold som kunden svarer for, skal skaden dekkes av kunden. NG sin forsikring dekker ikke slike tilfeller.

1.18 Kvalitetskrav

Kvalitetskrav knyttet til de ulike materialer og nærmere beskrivelse av oppsamlingsutstyr finnes i egne faktaark og i veiledning på NGs nettside. Faktaarkene er gjort tilgjengelig på NG sine hjemmesider om forskjellige avfallstyper

Med henvisning til konsesjoner gitt for NG sine anlegg er det ulovlig å levere følgende sammen med annet avfall: EE-avfall, radioaktivt avfall, smittefarlig avfall, våtorganisk avfall, farlig avfall (herunder batterier), flytende avfall, gips, dekk, impregnert trevirke, masser og isolasjon. Det er heller ikke tillatt å kaste avfall i sorte eller fargede avfallssekker som ikke er transparente. Avvik fra dette vil bli belastet med avviksgebyrer iht. gjeldene satser og eventuelle merkostnader forbundet med omklassifisering eller ekstra sortering vil kunne belastes kunden. Det kan forekomme enkelte lokale avvik fra dette.

I tvilstilfeller plikter NG å håndtere alle materialer som farlig avfall. Kunden er ansvarlig for å levere gyldig dokumentasjon på at materialet ikke er farlig avfall når det ellers kan være tvil om dette. Eksempler på slike materialer kan være; masser, takpapp, gulvbelegg, vinduer og kunstgress.

1.19 Disposisjonsrett på avfallet

Kunden er i henhold til myndighetenes bestemmelser ansvarlig for avfallet frem til sluttdisponering har funnet sted. NG har disposisjonsretten på det innsamlede materiale etter avhenting hos kunden og styrer hvor dette skal leveres, behandles og sluttdisponeres. NG vil gjøre dette i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

1.20 Samtykke til eksport av avfall i henhold til EU-forordning 1013/2006

Avfallsprodusent samtykker med dette at avfall fra alle våre anlegg kan eksporteres av Norsk Gjenvinning Downstream AS.

1.21 Rapportering

Partene skal holde hverandre underrettet om forhold som har betydning for gjennomføringen av avtalen og søke å utbedre feil og mangler fortløpende.

1.22 Tap av nøkkel

Dersom nøkkel som kunden har utlevert til NG skulle komme bort, erstattes kun kostnadene til kopiering av ny nøkkel. Kostnader forbundet med utskifting av låsesystemer eller andre eventuelle følgetap erstattes ikke.

1.23 Mislighold

Det foreligger mislighold av hele eller deler av avtalen dersom en av partene ikke oppfyller avtalens bestemmelser og dette ikke skyldes forhold som den annen part er ansvarlig for. Med mindre annet følger av denne avtalen, kan hver av partene ved mislighold påberope de misligholdsbeføyelser som følger av alminnelige kontraktsrettslige regler, herunder krav om utbedring, prisavslag og erstatning.

NG har til enhver tid rett til å stanse oppdrag på grunn av ikke uvesentlig kvalitetsavvik eller på grunn av manglende dokumentasjon på hva avfallet består av.

Ved betalingsmislighold har NG rett til å suspendere sine tjenester under avtalen inntil kunden har betalt.

NG kan heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kunden. NG kan også heve avtalen hvis (i) det foreligger risiko for eller at kunden innleder eller gjeldsforhandlinger eller kommer under akkord- eller konkursbehandling eller (ii) det foreligger mistanke om eller at kunden er involvert i bedrageri eller korrupsjon - eller andre grove misligheter som ødelegger tillitsforholdet mellom partene på en uopprettelig måte. Erklæring om heving skal skje skriftlig.

Dersom kunden mener det foreligger mangler ved oppdragets utførelse, plikter kunden å reklamere skriftlig til NG innen 10 dager fra mottatt faktura. Reklamasjoner som ikke er mottatt av NG innen 10 dager, anses for sent fremsatt og vil bli avvist.

Dersom kunden påføres et økonomisk tap som følge av uaktsomhet eller feil fra NG, kan kunden kun kreve sitt direkte tap erstattet. Det økonomiske ansvaret til NG overfor kunden er i alle tilfeller oppad begrenset til verdien av den enkelte oppdrag.

1.24 Spesialbestilt utstyr

Det skal tegnes en egen avtale som regulerer varighet i de tilfeller NG har spesialbestilt utstyr for en enkelt kunde. Dersom slik egen avtale ikke er tegnet og kunden ønsker å avvikle avtalen, skal NG sine merkostnader til terminering av det spesialbestilte utstyret dekkes av kunden.

1.25 Endringer og tillegg

NG har rett til å foreta de endringer i avtalen som er nødvendige for at den til enhver tid skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

1.26 Bemanning

Partene skal påse at arbeid under avtalen blir utført av kvalifisert personell og at arbeidet utføres etter gjeldende lover og forskrifter.

1.27 Særvilkår

Ovenstående standard betingelser kommer til anvendelse mellom partene med mindre noe annet skriftlig fremgår av avtalen som er tegnet mellom partene.

Avtalen kan fritt overføres til ethvert selskap i Norsk Gjenvinning-konsernet.

1.27.1 Særskilte bestemmelser for farlig avfall

NG vil besørge innsamling, transport og destruksjon i samsvar med gjeldende lover, regler og gitte tillatelser.

Transport av farlig avfall skal skje iht. gjeldende ADR-reglement (Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods). Kunden plikter å gi nødvendige opplysninger om avfallet, samt håndtere dette i samsvar med NG sine anvisninger og gjeld-ende regelverk. Kunden har ansvaret for utfylling og signering av deklarasjonsskjema. NG kan avvise leveranser av farlig avfall som ikke er korrekt og forskriftsmessig deklarert. Kunden har ansvaret for skader og tap som måtte oppstå som følge av feilaktig håndtering eller deklarering fra hans side.

Alt farlig avfall skal være forskriftsmessig emballert. All emballasje for farlig avfall må være uskadet, ikke overfylt, merket med avfalls-stoffnummer, EAL-kode og deklarasjonsnummer. Kunden plikter å sørge for at avtalt oppsamlingsutstyr ikke inneholder andre avfallstyper enn avtalt og påse at ulike typer farlig avfall ikke blir blandet. Dette må kunne dokumenteres i form av analyser eller annen relevant informasjon Oppsamlings-utstyret for farlig avfall skal være plassert slik at uvedkommende og dyr ikke har adgang til avfallet. Videre skal det plasseres slik at brannforskriftene ivaretas.

Fat eller palletank med flytende farlig avfall må ha en klaring på minimum 10 cm opp til kant. NG kan nekte å utføre oppdrag dersom dette ikke overholdes.

NG har rett til å ta prøver av leveransen og gjennomføre nærmere analyser. Dersom det viser seg å være avvik i forhold til deklarasjonen vil kunden bli belastet for alle kostnader knyttet til både prøvetaking, analyser, sluttdisponering og eventuelle ekstra frakter.

Refusjonsberettiget spillolje gjelder for brukte eller kassertsmøreolje og hydraulisk olje, herunder motor- og girsmøreolje, industriell smøreolje, transformator- og bryterolje og olje drenert fra oljefiltre. For komplett beskrivelse av kriterier for refusjons-ordningen, se NG sitt faktaark «Spillolje» på NG sine hjemmesider.

1.27.2 Særskilte bestemmelser for EE-avfall

Kunden er ansvarlig for at EE-avfall ikke blandes med annet avfall. EE-avfallet skal være sortert i henhold til hovedgruppene og lastes i egnede lastebærere (bur, kasser etc.) for den gitte varegruppe, og håndteres med varsomhet, så ikke avfallet knuses og skadelige miljøgifter lekker ut eller kommer på avveie. Lyspærer, sparepærer og lysrør må lagres i lukkede kasser, og ikke blandes med annet EE-avfall. For usikkerhet rundt sorteringsgrupper og egnede lastebærere, se renas.no eller ta kontakt med kundeansvarlig for veiledning.

1.27.3 Særskilte bestemmelser metaller

Jern/stål og andre metaller skal leveres i henhold til vår leveringsstandard som fremgår av egne faktaark. Disse er gjort tilgjengelig på NG sine hjemmesider her: www.norskgjenvinning.no/tjenester/avfallstyper/.Hvis fraksjoner ikke leveres iht. dette krav eller partenes avtale, har NG rett til å beregne reduksjon i pris.

Dersom ikke annet er avtalt, forutsettes et maksimumsinnhold på 15 % avfall i komplekst jern. Med avfall menes vedheng og ikke fritt avfall. Fritt avfall vil bli utsortert, veid ut og fakturert etter gjeldende priser for avfall.

Ved levering av kabel fastsettes pris på bakgrunn av metallinnhold og type metall. Kabel med fett-/oljeinnhold eller farlig avfall prises og håndteres etter avtale.

I de tilfeller kunden har fast pris inklusiv transport og container forutsettes en minimumsvekt på 2 tonn i container på inntil 10 m3 og 6 tonn i container på inntil 30 m3. Dersom minimumsvekten ikke overholdes vil NG fakturere kunden for transportkostnaden.

1.27.4 Særskilte bestemmelser for tømming av oljeutskiller

Kunden er forpliktet til å påse at tømming av oljeutskiller skjer i tråd med offentligrettslige regler. Kunden aksepterer at NG på forespørsel fra kommuner kan overlevere tømmerapport som omfatter informasjon om kunden.

1.27.5 Særskilte bestemmelser for henting og levering av vrakbil

Ved henting og levering skal gyldig legitimasjon, samt vognkort del 2, der det er tilgjengelig, fremvises. Om vognkort del 2 ikke kan fremvises, skal kvittering fra Statens vegvesen for innleverte skilter eller dokumentasjon for betalt forsikring som viser kjøretøyets siste kjennemerke fremvises. Der hvor registrert eier i vognkort del 2, dokumentasjon for innleverte skilter eller betalt forsikring, ikke samsvarer med gyldig fremvist legitimasjon kan Norsk Gjenvinning nekte å motta bilen til vraking. Dette med mindre det kan fremlegges annen dokumentasjon på at registrert eier har gitt rådigheten/eierskap over det aktuelle kjøretøyet til den som vil innlevere dette til vraking, og/eller at den som leverer kjøretøyet til vraking var den som fikk kjøretøyet avskiltet. Den som leverer bilen til vraking, skal oppgi nødvendig informasjon for utbetaling av vrakpant. Dersom bilen er avskiltet skal kvittering for innleverte skilter fremvises.

Etter at vrakmelding er registrert kan den ikke omgjøres. Undertegnede innestår for at vedkommende er eier av kjøretøyet og/eller har rett til å på vegne av reell eier av kjøretøyet å levere dette til vraking og motta vrakpant».

1.28 Anti-korrupsjon

Kunden skal ikke gi eller tilby noen form for betaling, tjenester, gaver, bevertning eller andre goder/fordeler til NGs ansatte, representanter, partnere eller nært tilknyttede personer i den hensikt å direkte eller indirekte påvirke måten personen utfører sitt arbeid på. På tilsvarende måte skal ingen selskaper i NG eller dets ansatte gi eller tilby betaling, tjenester, gaver, bevertning eller andre goder til kunden eller dennes samarbeidspartnere i den hensikt å påvirke måten kunden eller kundens samarbeidspartnere utfører sine plikter på. Det er tilstrekkelig at en forespørsel eller et tilbud om en korrupsjonshandling blir fremsatt for at handlingen skal være ulovlig. Det er altså ikke en forutsetning at den utilbørlige fordelen tilfaller personen som det blir forsøkt å utøve påvirkning på. Ethvert forsøk på slike handlinger vil bli anmeldt.

Gaver og andre tjenester/ytelser til NGs ansatte, representanter, partnere eller nært tilknyttede personer skal unngås og kan bare bli gitt i den grad de er ubetydelige, både i verdi og frekvens, og under forutsetning av at tid og sted er passende. Gaver, bespisning og underholdning skal ikke tilbys i tilknytning til anbud, tilbudsevaluering eller tildeling av kontrakter.

NG skal alltid betale reise og opphold for sine ansatte.

1.29 Force majeure

Dersom avtalens eller et oppdrags gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres på grunn av hendelser som etter norsk rett regnes som force majeure, suspenderes den rammede parts forpliktelser så lenge forholdet varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, krig eller krigslignende tilstand, streik, naturkatastrofer, sabotasje, samt en tvingende beslutning fattet av offentlig myndighet eller domstol.

Den part som vil påberope seg force majeure skal omgående informere den annen part om årsaken til force majeure-situasjonen, forventet varighet, samt informere når situasjonen er opphørt. I tilfeller av force majeure skal hver av partene bære sine egne kostnader forbundet med force majeure-situasjonen.

1.30 Vesentlig endring i rammebetingelser

Ved vesentlige endringer i de offentlige rammevilkårene for partenes virksomhet, så som ved endringer/endret praktisering av lover, forskrifter, avgifter, krav og pålegg, og som medfører at de økonomiske forpliktelsene for en av partene endres vesentlig i forhold til det som gjaldt ved inngåelse av avtalen, kan hver av partene kreve reforhandling av avtalen.

1.31 Voldgift

Denne avtalen er regulert av norsk rett.

Dersom det oppstår uenighet mellom partene i anledning avtalen eller gjennomføringen av et oppdrag, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, skal saken avgjøres ved voldgift i henhold til voldgiftslovens bestemmelser.

1.32 Aksept

Et tilbud fra NG anses som akseptert av kunden ved signering av avtale eller ved kundens første bestilling av oppdrag. Dersom kundeforholdet har vært inaktivt i mer enn 2 år kan avtalen ikke påberopes av kunden.

1.33 Oppsigelse

Med mindre noe annet er avtalt gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder.

1.34 Reklamasjoner

Reklamasjoner må fremsettes av kunden senest 10 dager etter mottatt faktura.

1.35 Tilgang til innloggede tjenester

NG tilbyr ulike digitale tjenester som krever innlogging. På innloggede områder kan det bli gitt tilgang til opplysninger om kundeforhold, Grønt Ansvar-portalen samt mulighet til å bestille på vegne av kunden.

Brukertilgang tildeles av NG etter henvendelse fra kunde. Kunden står ansvarlig for at uvedkommende ikke gis tilgang til innloggede områder, at brukernavn og passord ikke kommer på avveie, og for å melde fra til NG når en brukers tilgang skal stenges, for eksempel når en bruker slutter i kundens virksomhet.

Tilgang til Grønt Ansvar-portalen er underlagt lisensvilkår. Kunden aksepterer ved tilgang til portalen gjeldende vilkår for dette. Disse vilkårene gjelder med mindre annet er skriftlig avtalt.