Andre store hvitevarer

Fra filmopptak for RENAS på Nesodden 20. august 2014. Om PCB i vaskemaskin. Filmen er laget av REDINK og Velcrux Collective. Dette er reservevaskemaskinen som ikke ble brukt. Denne inneholde kanskje PCB.

Gruppen andre store hvitevarer er EE-avfall og skal sorteres som egen avfallstype. 

SAP: 150507 Andre store hvitevarer (Avg. gr. 7)

Skal inneholde:

  • Komfyr, oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel.

Skal ikke inneholde:

  • Emballasje
  • Andre typer EE-avfall
  • Annet avfall

Innsamling:

Under innsamling og transport skal EE-avfall håndteres slik at det ikke oppstår fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr, og slik at muligheten for forskriftsmessig sanering ikke forringes. Andre store hvitevarer skal lagres og leveres som stykkgods evt. stablet i containere. 

Det er gratis å levere sortert EE-avfall til godkjente innsamler-/behandlingsanlegg.

Behandling:

EE-avfallet blir transportert fra innsamlingspunkt til godkjent behandlingsanlegg, der det saneres i henhold til kravene i avfallsforskriften 1. kapittel. 

Gjenvinning:

Stål, metaller og kabler skilles ut fra EE-avfallet og gjenvinnes til råvarer. Plast og væsker gjenvinnes som energi (forbrenning).

Avvik:

Det faktureres avviksgebyr og sorteringstimer dersom EE-avfallet ikke leveres som beskrevet ovenfor eller dersom det er knust ved levering.

Henvisning til avtaler:

Norsk Gjenvinning har avtaler med godkjente returselskaper for EE-avfall.

Henvisninger til regelverk:

EE-avfall er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften 1. kapittel. Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av et returselskap.

Avfallsforskriften 11. kapittel (farlig avfall) regulerer håndtering av avfallstyper med innhold av farlige komponenter.

Særlige risikoforhold:

EE-avfall inneholder en rekke farlige stoffer og komponenter, hvorav noen er fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetslisten og i REACH-forskriften (se også www.renas.no).

SAP: 150507
Nr.
Laget av: hoiein
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 11.06.2015
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner