Kabler og ledninger

Bilder kap1-8

Gruppen kabler og ledninger er EE-avfall og skal sorteres som egen avfallstype. Vær oppmerksom på at noen typer kabler kan inneholde materialer, stoffer og forurensninger som gjør dem til farlig avfall. Ved tvil må opphav, type kabler og forurensning dokumenteres.

SAP: 150503 Kabler og ledninger (Avg. gr. 3)

Skal inneholde:

  • Alle typer kabler og ledninger

Skal ikke inneholde:

  • Emballasje
  • Annet avfall

Innsamling:

Under innsamling og transport skal EE-avfall håndteres slik at det ikke oppstår fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr, og slik at muligheten for forskriftsmessig sanering ikke forringes. Kabler og ledninger samles og leveres i bur, pall med karmer etter avtale med transportør. Større mengder kabler og ledninger kan samles i container.

Det er gratis å levere sortert EE-avfall til godkjente innsamler-/behandlingsanlegg.

Behandling:

EE-avfallet blir transportert fra innsamlingspunkt til godkjent behandlingsanlegg for kabler og ledninger, der det saneres i henhold til kravene i avfallsforskriften 1. kapittel.      

KMT behandler kabler og ledninger for Norsk Gjenvinning i Linnestad og Drammen hvor de blir de granulert (kvernet). Rene fraksjoner skilles ut og selges eller destrueres. 

Gjenvinning:

Stål, metaller og kabler skilles ut fra EE-avfallet og gjenvinnes til råvarer. Plast og væsker gjenvinnes som energi (forbrenning).

Avvik:

Det faktureres avviksgebyr og sorteringstimer dersom EE-avfallet ikke leveres som beskrevet ovenfor eller dersom det er knust ved levering.

Henvisning til avtaler:

Norsk Gjenvinning har avtaler med godkjente returselskaper for EE-avfall.

Henvisninger til regelverk:

EE-avfall er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften 1. kapittel. Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av et returselskap. Avfallsforskriften 11. kapittel (farlig avfall) regulerer håndtering av avfallstyper med innhold av farlige komponenter.

Særlige risikoforhold:

EE-avfall inneholder en rekke farlige stoffer og komponenter, hvorav noen er fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetslisten og i REACH-forskriften (se også www.renas.no).

SAP: 150503
Nr.
Laget av: hoiein
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 11.06.2015
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner