Kuldemøbler

Bilder kap1-8

Gruppen kuldemøbel er EE-avfall og skal sorteres som egen avfallstype. 

SAP: 150506 Kuldemøbler (Avg. gr. 6)

Skal inneholde:

  • Kjøle-/fryseskap, kjøle/frysedisk, fryser, salgsautomat med kjøling.

Skal ikke inneholde:

  • Emballasje 
  • Andre typer EE-avfall
  • Annet avfall

Innsamling:

Under innsamling og transport skal EE-avfall håndteres slik at det ikke oppstår fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr, og slik at muligheten for forskriftsmessig sanering ikke forringes. Kuldemøbler skal lagres og leveres som stykkgods evt. stablet i containere. 

Det er gratis å levere sortert EE-avfall til godkjente innsamler-/behandlingsanlegg.

Behandling:

EE-avfallet blir transportert fra innsamlingspunkt til godkjent behandlingsanlegg for kuldemøbler, der det saneres i henhold til kravene i avfallsforskriften 1. kapittel. 

Gjenvinning:

Stål, metaller og kabler skilles ut fra EE-avfallet og gjenvinnes til råvarer. Plast og væsker gjenvinnes som energi (forbrenning).

Avvik:

Det faktureres avviksgebyr og sorteringstimer dersom EE-avfallet ikke leveres som beskrevet ovenfor eller dersom det er knust ved levering.

Henvisning til avtaler:

Norsk Gjenvinning har avtaler med godkjente returselskaper for EE-avfall.

Henvisninger til regelverk:

EE-avfall er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften 1. kapittel. Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av et returselskap. KFK-gass i kuldemedier er omfattet av refusjonsordning som regulert i avfallsforskriften 8. kapittel (www.returgass.no). 

Avfallsforskriften 11. kapittel (farlig avfall) regulerer håndtering av avfallstyper med innhold av farlige komponenter.

Særlige risikoforhold:

EE-avfall inneholder en rekke farlige stoffer og komponenter, hvorav noen er fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetslisten og i REACH-forskriften (se også www.renas.no).

SAP: 150506
Nr.
Laget av: hoiein
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 11.06.2015
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner