Lysrør

Copyright RENAS

Gruppen lysrør er EE-avfall og skal sorteres som egen avfallstype og inkluderer alle lengder og tykkelser av rette lysrør. Lysrør er også klassifisert som farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten.

SAP: 150501 Lysstoffrør (Avg. gr. 1)

Skal inneholde:

  • Lysstoffrør, kun rette

Skal ikke inneholde:

  • Lysstoffrør som ikke er rette eller montert i armaturer
  • Andre lyskilder som sparepærer og glødelamper
  • Annet EE-avfall
  • Emballasje
  • Annet avfall

Innsamling:

Under innsamling og transport skal EE-avfall håndteres slik at det ikke oppstår fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr og slik at muligheten for forskriftsmessig sanering ikke forringes. Lysrør skal deklareres i henhold til Avfallsforskriften 11. kapittel. EE-avfall eller andre farlige komponenter som leveres sammen med annet lysstoffrørene (avvik) blir samdeklarert hos behandlingsanlegget. Lysrørene samles inn i separate og godkjente oppsamlingsenheter og skal emballeres forsvarlig og fritt for annet avfall som papir, tape og lignende. Lysrørene skal ikke være emballert enkeltvis eller knust. Man skal fortrinnsvis bruke spesialemballasje som finérkasser eller pall med karm (pallene som brukes er lengre enn standard europall). Det er viktig at lysstoffrørene emballeres og håndteres slik at de ikke knuses.

Det er gratis å levere sortert EE-avfall til godkjente innsamler-/behandlingsanlegg.

Behandling:

EE-avfallet blir transportert fra innsamlingspunkt til godkjent behandlingsanlegg for lysrør, der det saneres i henhold til kravene i avfallsforskriften 1. og 11. kapittel. 

Gjenvinning:

Metall og glass fra sanerte lysrør gjenvinnes til råvarer, mens kvikksølvet deponeres.

Avvik:

Det faktureres avviksgebyr og sorteringstimer dersom lysrørene ikke leveres som beskrevet ovenfor eller dersom de er knust ved levering.

Henvisning til avtaler:

Norsk Gjenvinning har avtaler med godkjente returselskaper for EE-avfall.

Henvisninger til regelverk:

EE-avfall er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften 1. kapittel. Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av et returselskap Lysrør klassifiseres som farlig avfall og reguleres derfor av avfallsforskriften 11. kapittel (farlig avfall).

Særlige risikoforhold:

Lysstoffrør inneholder kvikksølv som kan lekke ut dersom rørene knuses. Både dampen og pulveret er skadelig og forurenser tilgrensende varer. EE-avfall inneholder ellers ulike farlige stoffer og komponenter, hvorav noen er fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetslisten og i REACH-forskriften (se også www.renas.no).

SAP: 150501
Nr.
Laget av: hoiein
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 21.09.2015
Versjonsnummer: 02
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner