TV/Monitor

Bilder kap1-8

Gruppen TV/Monitor er EE-avfall og skal sorteres som egen avfallstype.

SAP: 150508 TV/Monitor (Avg. gr. 8)

Skal inneholde:

  • Fjernsynsapparat, datamonitor (CRT, LCD og plasma)

Skal ikke inneholde:

  • Emballasje
  • Andre typer EE-avfall (f.eks. PC)
  • Annet avfall

Innsamling:

Under innsamling og transport skal EE-avfall håndteres slik at det ikke oppstår fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr, og slik at muligheten for forskriftsmessig sanering ikke forringes. TV/monitor skal lagres og leveres i mindre emballasje som for eksempel bur, kibber eller pallekarm og skal ikke lastes løst i container eller på flak.

Det er gratis å levere sortert EE-avfall til godkjente innsamler-/behandlingsanlegg.

Behandling:

EE-avfallet blir transportert fra innsamlingspunkt til godkjent behandlingsanlegg for TV/monitor, der det saneres i henhold til kravene i avfallsforskriften 1. kapittel. 

Gjenvinning:

Billedrør (CRT) gjenvinnes til råstoff for nye billedrør og andre typer tv/monitor gjenvinnes som energi (forbrenning). 

Avvik:

Det faktureres avviksgebyr og sorteringstimer dersom EE-avfallet ikke leveres som beskrevet ovenfor eller dersom det er knust ved levering.

Henvisning til avtaler:

Norsk Gjenvinning har avtaler med godkjente returselskaper for EE-avfall.

Henvisninger til regelverk:

EE-avfall er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften 1. kapittel. Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av et returselskap.

Avfallsforskriften 11. kapittel (farlig avfall) regulerer håndtering av avfallstyper med innhold av farlige komponenter.

Særlige risikoforhold:

EE-avfall inneholder en rekke farlige stoffer og komponenter, hvorav noen er fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetslisten og i REACH-forskriften (se også www.renas.no).

SAP: 150508
Nr.
Laget av: hoiein
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 11.06.2015
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner