Favicon files not found

Basisk organisk avfall

Bildedatabase fra ScanStock

En organisk base er en organisk forbindelse som virker som en base. De inneholder som regel nitrogenatomer. Aminer og nitrogenholdige forbindelser er organiske baser. Som eksempler kan nevnes: pyridin, metylamin, imidazol, benzimidazol, histidin, hydroksider. Alle organiske baser anses å være svake baser.

SAP: 71350011-71350015 Basisk organisk avfall væske
SAP: 71350023-71350025 Basisk organisk avfall pulver

Skal inneholde:

  • Organiske baser

Skal ikke inneholde:

  • Organiske syrer
  • Uorganiske syrer og baser
  • Løsemidler
  • Rengjøringsmidler

Innsamling:

UN-godkjent emballasje iht ADR-regelverket. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Behandling:

Nøytraliseres i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall.

Gjenvinning:

Nøytraliseres i egnede anlegg og deponeres eller energigjenvinnes.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11.

Særlige risikoforhold:

OBS: Alle syrer og baser kan etse hud og øyne. Unngå søl og sprut på hud og øyne. Syrer og baser skilles i hver sine fat.

SAP: 7135-serien
Nr.
Laget av: hedren
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 27.01.2017
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner