Bremse- og frostvæske

transportation, winter and vehicle concept - closeup of man pouring antifreeze into windscreen water tank

Bremsevæske er et svært giftig produkt. Bremsevæske inneholder svært giftige forbindelser, selv små inntak kan gi alvorlige forgiftninger.

Bremsevæske inneholder ofte glykoler/glykoletere, av forskjellige typer og i forskjellige kombinasjoner. Frostvæske inneholder ofte etylenglykol. Etylenglykol er svært giftig. Selv en liten slurk frostvæske kan gi en forgiftning.

Skal inneholde:

  • Bremsevæske
  • Frostvæske

Skal ikke inneholde:

  • Andre organiske løsemidler
  • Oljeholdige produkter
  • Drivstoff

Innsamling:

UN-godkjent emballasje iht ADR-regelverket. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Behandling:

Forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall.

Gjenvinning:

Bremsevæske og frostvæske energigjenvinnes, destrueres eller materialgjenvinnes.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11.

Særlige risikoforhold:

Svært giftige produkter.

SAP: 7042-serien
Nr.
Laget av: hedren
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 27.01.2017
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner