Favicon files not found

Sparepærer (lyskilder med kvikksølv)

Bilder kap1-8

Utrangerte, kvikksølvholdige lyskilder som sparepærer, ekskl. lysstoffrør. Kvikksølvholdige lyskilder slik som sparepærer er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten.

Skal inneholde:

  • Sparepærer og andre kvikksølvholdige lyskilder, ekskl. lysstoffrør
  • Lysstoffrør som ikke er rette

Skal ikke inneholde:

  • Lysstoffrør som er rette 
  • Annet EE-avfall
  • Glødelamper
  • Emballasje
  • Farlig avfall som ikke er EE-avfall
  • Annet avfall

Innsamling:

Lyskildene samles inn i separate oppsamlingsenheter, og skal emballeres forsvarlig og fritt for annet avfall som papir, tape o.l. Lyskildene skal ikke være emballert enkeltvis eller knust. Man skal fortrinnsvis bruke spesialemballasje som finerkasser eller pall med karm. Det er viktig at lyskildene emballeres og håndteres slik at de ikke knuses! Ved utsorterte leveranser skal avfallet deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Leveres lyskildene som del av EE-retursystemet, kan sparepærer og andre lyskilder (som ikke er farlig avfall) leveres samlet. Sparepærene skal da ikke deklareres hos kunde, men blir da samdeklarert på behandlingsanlegget. Under innsamling og transport skal EE-avfall håndteres slik at det muligheten forgjenvinning eller utsortering av komponenter ikke forringes.

Behandling:

Produktene blir fraktet til eget anlegg for sortering og omlasting, før de leveres videre til godkjente behandlingsanlegg for videre behandling og miljøsanering henhold til kravene i avfallsforskriften kap. 1. Der sorteres farlige komponenter ut, som sendes til videre behandling og/eller destruksjon.

Gjenvinning:

Der det er mulig, blir gjenvinnbare metaller sortert ut og materialgjenvunnet.

Avvik:

Det pålegges behandlingsgebyr for uønskede avfallstyper, enkeltvis emballerte enheter eller enheter som ikke er rengjort for væsker, oljer og andre farlige stoffer. Det belastes et avviksgebyr hvis avfallet er plassert i uegnete oppsamlingsenheter som for eksempel bur eller avfallsbeholdere. Dersom avfallet er så ødelagt at behandling er umulig eller uforsvarlig, vil det kunne avises for gjenvinning. Det vil da bli sendt direkte til mottak for farlig avfall for avfallsbesitters regning.

Henvisning til avtaler:

Vi har avtale med og eierskap i returselskap for EE-avfall (www.eurovironment.no).

Henvisninger til regelverk:

EE-avfall er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften kapittel 1. Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av returselskap. Avfallsforskriften kap. 11 (farlig avfall).

Særlige risikoforhold:

Sparepærer inneholder kvikksølv som kan lekke ut dersom rørene knuses. Både dampen og pulveret er skadelig og forurenser tilgrensende varer.

SAP: 7086-serien
Nr. VK-24
Laget av: sørkai
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 26.01.2017
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner