Favicon files not found

Masser

Hva leter du etter?

Forurensede masser

Forurensede masser er masser som inneholder forurensninger slik at de ikke kan klassifiseres som rene, men som ligger under grensen for farlig avfall.

Rene masser

Avfallstypen kan mottas som ”rene masser” dersom massene kommer fra jord eller berggrunn som ikke overstiger normverdier for forurenset grunn.

Rene gravemasser

Rene masser kan disponeres uten tillatelse etter forurensningsloven, men skal leveres til et godkjent mottak iht Plan- og bygningsloven.

Syredannede bergarter

Potensielt syredannende svartskifer og alunskifer. Masser med syredannende potensiale skal i alle tilfeller skilles fra andre masser så langt det er mulig. 

Mineralske grave- og rivemasser over grense for farlig avfall

Innledende tekst i listevisning Mineralske grave- og rivemasser over grensen for farlig avfall.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner