Forurensede masser

Bulldozer is working in a mine

Forurensede masser er masser som inneholder forurensninger slik at de ikke kan klassifiseres som rene, men som ligger under grensen for farlig avfall. Fordi forurensningsgrad og -mengde innvirker på disponeringsmulighetene, må forurensning dokumenteres før leveranse. Dersom avfallet skal deponeres, er avfallsbesitter pliktig å gjennomføre en basiskarakterisering av avfallet iht. avfallsforskriften kap. 9.

AvfallstypeBeskrivelseVarenummer
Lett forurensede masser Masser (jord, sand, leire, gravemasser) som er lett forurenset tilsvarende tilstandsklasse 2 og 3,  SAP:160301
Forurensede muddermasser Muddermasser som er over normverdi for rene masser og under grensen for farlig avfall. SAP:160302
Forurensede gravemasser Masser som er forurenset tilsvarende tilstandsklasse 4 og 5, men under grensen for farlig avfall.  SAP:160402
Forurensede rivemasser uten armering Tegl, leca og lignende materialer, forurenset under grensen for farlig avfall. Skal ikke inneholde jern. SAP:160403
Forurensede rivemasser med armering Tegl, leca og lignende materialer, forurenset under grensen for farlig avfall. Kan inneholde jern. SAP:160404
Forurenset betong uten armering Forurenset under grensen for farlig avfall. Skal ikke inneholde jern. SAP:160405
Forurenset betong med armering Forurenset under grensen for farlig avfall. Kan inneholde jern. SAP:160406
Bunnaske, Ikke farlig avfall Bunnaske fra forbrenningsanlegg som ikke klassifiseres som farlig avfall. SAP:167101
Sandblåsesand, ikke farlig avfall Sandblåsesand som ikke klassifiseres som farlig avfall. SAP:167103

Skal inneholde:

  • Forurensede masser  bygg og anlegg
  • Forurensede masser av jord og grunn

Skal ikke inneholde:

  • Annet iblandet materiale eller fremmedelementer
  • Masser som er farlig avfall
  • Restavfall
  • Trevirke
  • Organisk materiale

Innsamling:

Forurensningsgrad og basiskarakterisering av avfallet framskaffes før leveranse. Forurensede masser omlastes eller transporteres direkte til disponering.

SAP: Se tabell
Nr. VK-33
Laget av: håvtro
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 04
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner