Favicon files not found

Smittefarlig avfall

A bunch of test tubes in plain background.

Smittefarlig avfall er definert som avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhørende undervisning, forskning og diagnostikk som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende organismer.

Avfallstypen inkluderer også klinisk avfall/infeksjonsfremmende stoff (iht. definisjon i ADR) og (bio-) medisinsk avfall. Annet avfall med tilsvarende opprinnelse (tidligere kalt risikoavfall) inngår ikke i denne avfallstypen. Avfallsbesitter er ansvarlig for å vurdere hvorvidt avfallstypen klassifiseres som smittefarlig.

Smittefarlig avfall skal ikke blandes med andre typer avfall, og skal så snart som mulig leveres til destruksjon. Siden smittefarlig avfall er farlig gods og underlagt særskilte krav, må henting bestilles separat og hentetidspunkt avtales med kunde etter konferering med sluttbehandler. Avfall som ikke er korrekt merket og emballert ved avtalt hentetidspunkt, blir avvist.

Smittefarlig avfall håndteres likt som klinisk avfall ((bio-) medisinsk avfall). Smittefarlig avfall har farlige egenskaper, men omfattes ikke av avfallsforskriftens kap. 11.

Krav til emballasje: Skal emballeres slik at det egner seg for lagring og transport uten at det medfører smittefare og/eller fare for avrenning. Dette betyr støtsikre og fukttette beholdere, sikret for uvedkommende.

Krav til merking og klassifisering: Avfallet skal være tydelig merket med ”smittefarlig avfall” og EAL-kode 180103 eller 180202 (som angir avfallets opprinnelse).

Skal inneholde:

 • Smittefarlig/infeksjonsfremmende stoff fra helse- og dyrehelsetjenesten
 • Dvs. stikkende, skjærende avfall 

Skal ikke inneholde:

 • Animalsk avfall, som dyrekadaver, slakteavfall, kassert melk etc.
 • Ikke smittefarlig avfall fra helsetjenesten, dvs. EAL-kode 18 02 03
 • Ikke smittefarlig avfall fra dyrehelsetjenesten, dvs. EAL-kode 18 01 04
 • Medisinavfall
 • Annet relatert avfall (tidligere kalt ”risikoavfall”)

Innsamling:

Omlasting og videresendig til godkjent mottak. For transport skal avfallet være merket og emballert iht. ADR-regelverket for ADR klasse 6.2. med følgende UN-nummer:

 • UN 2814 (INFE KSJONSFREMMENDE STOFF, RAMMER MENNESKER)
 • UN 2900 (INFEKSJONSFREMMENDE STOFF, RAMMER BARE DYR)
 • UN 3373 (BIOLOGISK STOFF, KATEGORI B)
 • UN 3291 (”KLINISK AVFALL, USPESIFISERT, N.O.S.” eller ”(BIO)MEDISINSK AVFALL N.O.S.” eller REGULERT MEDISINSK AVFALL N.O.S.”)

Behandling:

Vi tar kun imot, omlaster og sender videre uten brytning av forpakning. Avfallet skal lagres i tette avlåste containere.

Gjenvinning:

Smittefarlig avfall sendes til anlegg med behandlingstillatelse, eller til anlegg med forbrenningstillatelse og destrueres.

Avvik:

Ved bestilling av smittefarlig avfall, blir alt dette avfallet håndtert og fakturert deretter, uavhengig om avfallet viser seg å være blandet med ikke-smittefarlig avfall. Bestilte og bekreftede oppdrag for henting av smittefarlig avfall som avvises pga. utilstrekkelig dokumentasjon, merking eller emballering ved avtalt hentetidspunkt, blir fakturert i sin helhet.

Henvisninger til regelverk:

Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. Forskrift om landtransport av farlig gods inkludert ADR/RID 2009. Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen. Smittefarlig avfall er omfattet av deponiforbudet (avfallsforskriften kap. 9).

Særlige risikoforhold:

Risiko for smitte ved kontakt med defekt/ødelagt emballasje. For ytterligere informasjon om avfallstypen, kontakt Nasjonalt folkehelseinstitutt (www.fhi.no).

SAP: 600301
Nr. VK-38
Laget av: lanron
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner