EE-avfall

Miljøbilder

EE-avfall er utrangerte elektriske og elektroniske produkter. Norsk Gjenvinning-konsernet mottar alle typer EE-avfall og klassifiserer dette i 9 grupper med ulike krav til leveransen.

        

Lysrør SAP: 150501 Lysstoffrør (Avg.gr. 1)
Andre lyskilder SAP: 150502 Andre lyskilder (Avg.gr.2)
Kabler og ledninger SAP: 150503 Kabel og ledninger (Avg.gr. 3)
Små enheter SAP: 150504 Små enheter (Avg. gr. 4)
Store enheter SAP: 150505 Store enheter (Avg. gr. 5)
Kuldemøbler SAP: 150506 Kuldemøbler (Avg.gr. 6)
Andre store hvitevarer SAP: 150507 Andre store hvitevarer (Avg.gr. 7)
TV/Monitor SAP: 150508 TV/Monitor (Avg.gr. 8)
Småelektronikk SAP: 150509 Småeletronikk (Avg. gr. 9)

Noe av avfallet som inngår i gruppene ovenfor er definert som farlig avfall. Dette skal deklareres i henhold til avfallsforskriften 11. kapittel. 

Skal inneholde:

  • EE-avfall sortert i de 9 gruppene ovenfor (se faktaark per gruppe)

Skal ikke inneholde:

  • Emballasje
  • Farlig avfall som ikke er EE-avfall (herunder også batterier, blekkpatroner og tonerkassetter)
  • Annet avfall

Innsamling:

Under innsamling og transport skal EE-avfall håndteres slik at det ikke oppstår fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr og slik at muligheten for gjenvinning eller utsortering av komponenter ikke forringes. Det er ulike krav til emballasje per EE-avfallsgruppe – henviser til faktaark.

Det er gratis å levere sortert EE-avfall til godkjente innsamler-/behandlingsanlegg.

Behandling:

Produktene blir fraktet til eget anlegg for sortering og omlasting, før de leveres til godkjente behandlingsanlegg for videre behandling og miljøsanering henhold til kravene i avfallsforskriften 1. kapittel. Farlige komponenter sorteres ut og sendes til videre behandling og/ eller destruksjon. Se også faktaark per EE-avfallsgruppe.

Gjenvinning:

Henviser til faktaark per EE-avfallsgruppe.

Avvik:

Det pålegges avviksgebyr for uønskede avfallstyper eller bestanddeler som ikke kategoriseres som EE-avfall. Sorteringskostnad belastes dersom EE-avfall leveres emballert. Leveranser av EE-avfall som er knust vil faktureres for særskilt håndtering (i verste konsekvens som farlig avfall dersom sanering er umuliggjort). 

Henvisning til avtaler:

Norsk Gjenvinning har avtaler med godkjente returselskaper for EE-avfall.

Henvisninger til regelverk:

EE-avfall er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften 1. kapittel. Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av returselskap.

KFK-gass i kuldemedier er omfattet av refusjonsordning som regulert i avfallsforskriften 8. kapittel (www.returgass.no). Batterier er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften 3. kapittel (batteriretur.no og https://norsirk.no/produsentansvar/batteri/). Farlig avfall reguleres av avfallsforskriften 3. kapittel og transporten gjennom ADR-regelverket.

Særlige risikoforhold:

EE-avfall inneholder en rekke farlige stoffer og komponenter, hvorav noen er fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetslisten og i REACH-forskriften (se også www.renas.no). 

SAP: Se tabell
Nr.
Laget av: hoiein
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 11.06.2015
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner