Favicon files not found

EE-avfall

Miljøbilder

Norsk Gjenvinning-konsernet mottar alle typer EE-avfall og klassifiserer dette i de 8 gruppene som står listet opp i avfallsforskriften med ulike krav til leveransen:      

Lyskilder Andre lyskilder
Store industrielle kabler Kabel og ledninger
Andre småprodukter hvor lengste ytre mål er under 50 cm Små enheter
Stort industrielt utstyr Store enheter
Varme- og kuldeutstyr Kuldemøbler
Andre store produkter hvor en av de ytre mål er over 50 cm Andre store hvitevarer
Skjermer/monitorer/utstyr med skjermoverflate over 100 cm2 TV/Monitor
IT- og telekom-utstyr hvor lengste ytre mål er under 50 cm Småeletronikk

 

Noe av avfallet som inngår i gruppene ovenfor er definert som farlig avfall. Dette skal deklareres i henhold til avfallsforskriften 11. kapittel. 

Skal inneholde:

  • EE-avfall sortert i de 8 gruppene ovenfor (se faktaark per gruppe)

Skal ikke inneholde:

  • Emballasje
  • Farlig avfall som ikke er EE-avfall (herunder også batterier, blekkpatroner og tonerkassetter)
  • Annet avfall

Innsamling:

Under innsamling og transport skal EE-avfall håndteres slik at det ikke oppstår fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr, og slik at muligheten for gjenvinning eller utsortering av komponenter ikke forringes. Det er ulike krav til emballasje per EE- avfallsgruppe – henviser til faktaark.

Det er gratis å levere sortert EE-avfall til godkjente innsamlings-/behandlingsanlegg.

Behandling:

Produktene blir fraktet til eget anlegg for sortering og omlasting, før de leveres til godkjente behandlingsanlegg for videre behandling og miljøsanering henhold til kravene i avfallsforskriften 1. kapittel. Farlige komponenter sorteres ut og sendes til videre behandling og/eller destruksjon.

Gjenvinning:

Se faktaark per EE-avfallsgruppe.

Avvik:

Det pålegges avviksgebyr for uønskede avfallstyper eller bestanddeler som ikke kategoriseres som EE-avfall. Sorteringskostnad belastes dersom EE-avfall leveres emballert. Leveranser av EE-avfall som er knust vil faktureres for særskilt håndtering (i verste konsekvens som farlig avfall dersom sanering er umuliggjort).

Henvisning til avtaler:

Norsk Gjenvinning-konsernet har avtaler med godkjente returselskaper for EE-avfall.

Henvisninger til regelverk:

EE-avfall er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften 1. kapittel. Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av returselskap.

KFK-gass i kuldemedier er omfattet av refusjonsordning som regulert i avfallsforskriften 8. kapittel (www.returgass.no). Batterier er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften 3. kapittel. Farlig avfall reguleres av avfallsforskriften 3. kapittel og transporten gjennom ADR- regelverket.

Særlige risikoforhold:

EE-avfall inneholder en rekke farlige stoffer og komponenter, hvorav noen er fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetslisten og i REACH-forskriften.

SAP:
Nr.
Laget av: hoiein/niecha
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 10.10.2021
Versjonsnummer: 02
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner