Favicon files not found

EE-avfall

Miljøbilder

Norsk Gjenvinning-konsernet mottar alle typer EE-avfall og klassifiserer dette i de 8 gruppene som står listet opp i avfallsforskriften med ulike krav til leveransen:      

Lyskilder SAP:
150502
Andre lyskilder (Avg.gr.2)
Store industrielle kabler SAP:
150503
Kabel og ledninger (Avg.gr. 3)
Andre småprodukter hvor lengste ytre mål er under 50cm SAP:
150504
Små enheter (Avg. gr. 4)
Stort industrielt utstyr SAP:
150505
Store enheter (Avg. gr. 5)
Varme- og kuldeutstyr SAP:
150506
Kuldemøbler (Avg.gr. 6)
Andre store produkter hvor en av de ytre mål er over 50cm SAP:
150507
Andre store hvitevarer (Avg.gr. 7)
Skjermer/monitorer/utstyr med skjermoverflate på over 100cm2 SAP:
150508
TV/Monitor (Avg.gr. 8)
IT- og telekommunikasjonsutstyr hvor lengste ytre mål er under 50cm SAP:
150509
Småeletronikk (Avg. gr. 9)

Noe av avfallet som inngår i gruppene ovenfor er definert som farlig avfall. Dette skal deklareres i henhold til avfallsforskriften 11. kapittel. 

Skal inneholde:

  • EE-avfall sortert i de 8 gruppene ovenfor (se faktaark per gruppe)

Skal ikke inneholde:

  • Emballasje
  • Farlig avfall som ikke er EE-avfall (herunder også batterier, blekkpatroner og tonerkassetter)
  • Annet avfall

Innsamling:

Under innsamling og transport skal EE-avfall håndteres slik at det ikke oppstår fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr, og slik at muligheten for gjenvinning eller utsortering av komponenter ikke forringes. Det er ulike krav til emballasje per EE- avfallsgruppe – henviser til faktaark.

Det er gratis å levere sortert EE-avfall til godkjente innsamlings-/behandlingsanlegg.

Behandling:

Produktene blir fraktet til eget anlegg for sortering og omlasting, før de leveres til godkjente behandlingsanlegg for videre behandling og miljøsanering henhold til kravene i avfallsforskriften 1. kapittel. Farlige komponenter sorteres ut og sendes til videre behandling og/eller destruksjon.

Gjenvinning:

Se faktaark per EE-avfallsgruppe.

Avvik:

Det pålegges avviksgebyr for uønskede avfallstyper eller bestanddeler som ikke kategoriseres som EE-avfall. Sorteringskostnad belastes dersom EE-avfall leveres emballert. Leveranser av EE-avfall som er knust vil faktureres for særskilt håndtering (i verste konsekvens som farlig avfall dersom sanering er umuliggjort).

Henvisning til avtaler:

Norsk Gjenvinning-konsernet har avtaler med godkjente returselskaper for EE-avfall.

Henvisninger til regelverk:

EE-avfall er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften 1. kapittel. Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av returselskap.

KFK-gass i kuldemedier er omfattet av refusjonsordning som regulert i avfallsforskriften 8. kapittel (www.returgass.no). Batterier er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften 3. kapittel. Farlig avfall reguleres av avfallsforskriften 3. kapittel og transporten gjennom ADR- regelverket.

Særlige risikoforhold:

EE-avfall inneholder en rekke farlige stoffer og komponenter, hvorav noen er fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetslisten og i REACH-forskriften.

SAP: Se tabell
Nr.
Laget av: hoiein/niecha
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 10.10.2021
Versjonsnummer: 02
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner