Favicon files not found

Avfall med PCB

Old wall

Polyklorerte bifenyler (PCB) er en en gruppe organiske stoffer som inneholder klor, og som er kjent for å ha alvorlige skadelige effekter på mennesker og dyr. PCB ble tidligere tilsatt kjemiske produkter på grunn av gode tekniske egenskaper. Bruk av PCB er i dag forbudt. En del typer bygg- og anleggsavfall inneholder PCB, for eksempel maling, fuger, murpuss, avrettingsmasse.

Grenser for farlig avfall er gitt av Avfallsforskriften kap. 11, og EUs avfallsregelverk.

Generelt kan sies at grensen settes for farlige egenskaper, og ikke for stoff direkte. Det finnes noen unntak, deriblant PCB som det er gitt en grense for direkte i avfallsforskriftens §11, Vedlegg 2, Tabell 2. Grensen for PCB er der gitt som 50 mg/kg. Dette er Total PCB. Når man analyserer stoffer for innhold av PCB analyseres det nesten alltid på de 7 vanligste av PCBs 209 kongener. Forholdet mellom tot-PCB og ∑PCB7 er 5 til 1.

En grense på tot-PCB på 50 mg/kg er tilnærmet ekvivalent med en grense på ∑PCB7=10 mg/kg

NB! Det er ikke alle nevnte typer materialer som inneholder PCB, så det er opp til kunden å dokumentere hvorvidt avfallet er farlig avfall eller ikke.

SAP: 72100011 - 72100035 Murpuss og maling med PCB PCB ble brukt i murpuss og maling i perioden 1940-1975.
Fugemasser med PCB PCB ble brukt i fugemasser i perioden 1960- 1978
SAP: 721000 PCB- og PCT-holdig avfall  
SAP: 721001 PCB- og PCT-komponenter  
SAP: 721002 PCB og PCT betong  
SAP: 721003 PCB og PCT murpuss  
SAP: 721004 PCB- og PCT-malingsrester  

Farlig avfall fra bygg- og anlegg skal fremkomme i miljøsaneringsbeskrivelsen.

Skal inneholde:

  • Avfall med PCB over grense for farlig avfall

Skal ikke inneholde:

  • Annet avfall

Innsamling:

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling:

Forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11 og 13.

Produktforskriften.

Særlige risikoforhold:

PCB er prioriterte miljøgifter og oppført på miljømyndighetenes prioritetsliste.

SAP: 7210-serien
Nr. VK-16
Laget av: sørkai
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 24.01.2019
Versjonsnummer: 07
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner