Avfall med PCB

Old wall

Polyklorerte bifenyler (PCB) er en en gruppe organiske stoffer som inneholder klor, og som er kjent for å ha alvorlige skadelige effekter på mennesker og dyr. PCB ble tidligere tilsatt kjemiske produkter på grunn av gode tekniske egenskaper. Bruk av PCB er i dag forbudt. En del typer bygg- og anleggsavfall inneholder PCB, for eksempel maling, fuger, murpuss, avrettingsmasse.

Avfall som inneholder 0,005 prosent (tilsvarende 50 mg/kg) eller mer av PCB-7 (summen av de syv viktigste PCB’ene), er farlig avfall og omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11.

NB! Det er ikke alle nevnte typer materialer som inneholder PCB, så det er opp til kunden å dokumentere hvorvidt avfallet er farlig avfall eller ikke.

SAP: 72100011 - 72100035 Murpuss og maling med PCB PCB ble brukt i murpuss og maling i perioden 1940-1975.
Fugemasser med PCB PCB ble brukt i fugemasser i perioden 1960- 1978
SAP: 721000 PCB- og PCT-holdig avfall  
SAP: 721001 PCB- og PCT-komponenter  
SAP: 721002 PCB og PCT betong  
SAP: 721003 PCB og PCT murpuss  
SAP: 721004 PCB- og PCT-malingsrester  

Farlig avfall fra bygg- og anlegg skal fremkomme i miljøsaneringsbeskrivelsen.

Skal inneholde:

  • Avfall med PCB over grense for farlig avfall

Skal ikke inneholde:

  • Annet avfall

Innsamling:

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling:

Forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11 og 13.

Produktforskriften.

Særlige risikoforhold:

PCB er prioriterte miljøgifter og oppført på miljømyndighetenes prioritetsliste.

SAP: 7210-serien
Nr. VK-16
Laget av: sørkai
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 26.01.2017
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner