Favicon files not found

Frostvæske

transportation, winter and vehicle concept - closeup of man pouring antifreeze into windscreen water tank

Frostvæske inneholder ofte etylenglykol. Etylenglykol er svært giftig. Selv en liten slurk frostvæske kan gi en forgiftning.

Skal inneholde:

  • Frostvæske

Skal ikke inneholde:

  • Andre organiske løsemidler
  • Oljeholdige produkter
  • Bremsevæske
  • Drivstoff

Innsamling:

UN-godkjent emballasje iht ADR-regelverket. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Behandling:

Forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall. Frostvæske er farlig avfall, men ikke farlig gods.

Gjenvinning:

Frostvæske energigjenvinnes, destrueres eller materialgjenvinnes. 

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, vil dette medføre høyere kostnader både med hensyn til sortering, deklarering og destruksjon.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11.

Særlige risikoforhold:

Svært giftige produkter.

SAP: 7042-serien
Nr.
Laget av: slacar
Godkjent av: hedren
Versjonsdato: 16.12.2022
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner