Favicon files not found

Maling, lim og lakk

Paint cans

Maling, lim og lakk er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11. Dette gjelder også emballasje dersom den ikke er tom, tørr og med lokket av.

SAP: 705100 Maling småkolli
SAP: 705101 Flytende maling
SAP: 705102 Fast maling
SAP: 705103 Malingsfiller

Skal inneholde:

 • Maling og lakk
 • Trykkfarger og trykkfargeslam
 • Lim, klebemidler og tetningsmasser
 • Emballasje med rester av maling, lim, lakk

Skal ikke inneholde:

 • Løsemidler
 • Produkter m/isocyanat
 • Produkter m/organiske peroksider
 • Lutbaserte trebehandlingsprodukter
 • Spraybokser
 • Byggskum
 • Herdere
 • Malingsfjerner

Innsamling:

Alle typer kolli på ADR-godkjente kjøretøy. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling:

Maling sorteres ut fra konsistens og emballasjetype. Maling emballert i småkolli av metall (bokser, spann etc.) kvernes slik at maling og emballasje skilles hver for seg.

Gjenvinning:

Malingsavfallet går til forbrenning og energigjenvinnes, og metallbokser går til metallgjenvinning.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11 (farlig avfall).

ADR-regelverket.

SAP: 705101
Nr. VK-20
Laget av: sørkai
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 26.01.2017
Versjonsnummer: 09
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner