Favicon files not found

Maling, lim og lakk

Paint cans

Maling, lim og lakk er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11. Dette gjelder også emballasje dersom den ikke er tom, tørr og med lokket av.

NS-kode: 7051
Forslag til EAL-kode: 080111
Forslag UN-nummer: 1263
Transportklassifisering: 3

Skal inneholde:

 • Maling og lakk
 • Trykkfarger og trykkfargeslam
 • Lim, klebemidler og tetningsmasser
 • Emballasje med rester av maling, lim, lakk

Skal ikke inneholde:

 • Løsemidler
 • Produkter m/isocyanat
 • Produkter m/organiske peroksider
 • Lutbaserte trebehandlingsprodukter
 • Spraybokser
 • Byggskum
 • Herdere
 • Malingsfjerner

Innsamling:

ADR godkjent emballasje. Småkolli under 10L kan leveres på avskåret IBC eller stables på pall med karmer. Legg papplate og pallehette/plastsekk i bunnen. Lås pallehette med den siste karmen. Kanner/spann over 10L leveres i avskåret IBC.

Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no.

Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling:

Maling sorteres ut fra konsistens og emballasjetype. Maling emballert i småkolli av metall (bokser, spann etc.) kvernes slik at maling og emballasje skilles hver for seg.

Gjenvinning:

Malingsavfallet går til forbrenning og energigjenvinnes, metallbokser går til metallgjenvinning og plastbokser enegigjenvinnes.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert vil dette medføre høyere kostnader både med hensyn til sortering, deklarering og destruksjon.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11

ADR-regelverket

Forskrift om landtransport farlig gods

SAP: 705101
Nr. VK-20
Laget av: slacar
Godkjent av: hedren
Versjonsdato: 22.12.2023
Versjonsnummer: 10
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner