Favicon files not found

Farlig avfall

Husk at alt farlig avfall skal deklareres elektronisk. Har du spørsmål om farlig avfall? Her finner du mye nyttig informasjon om temaet. 

Klikk her for å finne ut hvordan du kommer i gang med e-deklarering

 

Hva leter du etter?

Asbest

Asbest finnes i blant annet harde bygg- og fasadeplater (eternitt), isolasjonsmateriale for rør og kjeler samt i vannrør. Asbest kan også være bestanddeler i fliser, flisskum, avrettingsmasse etc.

Avfall med bromerte flammehemmere

Typiske avfallstyper som inneholder bromerte flammehemmere, er EE-produkter (plast og kretskort), isolasjonsmateriale (bl.a. ekspanert polystyren (EPS), ekstrudert polystyren (XPS) og cellegummi), kjøretøy og tekstiler.

Avfall med ftalater

Ftalater finnes i mange typer produkter, for eksempel i tak- og gulvbelegg (vinylbelegg), kabler og understellsbehandling av bilder. Ftalater blir også brukt i tetningsmidler, lim, maling og lakk.

Avfall med PCB

En del typer bygg og anleggsavfall inneholder PCB, for eksempel maling, fuger, murpuss, avrettingsmasse. Bruk av PCB er i dag forbudt.

Basisk organisk avfall

Eksempler på organiske baser: pyridin, metylamin, imidazol, benzimidazol, histidin, hydroksider.

Batterier

Alle batterier uansett kjemi, er definert som farlig avfall iht. norsk standard NS9431. Selv om småbatterier ikke er farlig gods (ikke klassifiseringspliktig), er det farlig avfall.

Bekjempningsmidler uten kvikksølv

Bekjempningsmidler uten kvikksølv er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11. Dette gjelder også tomemballasje.

Blybatterier

Blybatterier blir hovedsakelig brukt som startbatteri for kjøretøy. Disse batteriene gjenkjennes ved at de er svært tunge og at de vanligvis er merket med "Pb".

Blåsesand

Brukt blåsesand genereres hovedsakelig ved mekanisk industri og entreprenørvirksomheter. Fjerning av gammelt overflatebelegg på blant annet skip, broer, stålplattformer og tanker er typiske bruksområder.

Brannavfall

Brannavfall skal alltid prøvetas for å avgjøre om det skal klassifiseres som farlig avfall eller ikke. Innholdet av eventuelle miljøgifter som avdekkes i brannavfallet, avhenger av hva slags industri/bedrift som har brent ned

Brannslukningsapparater

Gassflasker har farlige egenskaper og skal transporteres til anlegg som har utstyr for å håndtere dem. Et pulverapparat inneholder et pulver som drives ut av nitrogen-gass.

Bremsevæske

Bremsevæske er et svært giftig produkt. Bremsevæske inneholder svært giftige forbindelser, selv små inntak kan gi alvorlige forgiftninger. Bremsevæske inneholder ofte glykoler/glykoletere, av forskjellige typer og i forskjellige kombinasjoner

Byggskum

Byggskum (Fugeskum/Montasjeskum) er produkter som benyttes innen bygg- og anleggsindustrien til tetning og isolering rundt dør- og vinduskarmer, rørgjennomføringer, hulrom og mellom veggelementer o.l. 

Drivstoff- og fyringsolje

Drivstoff og fyringsoljer er farlig avfall og deklarasjonspliktig.

Drivstoffilter, med og uten metall

Drivstoffiltre er laget av papp/papir og/eller metall, og filtrene er belagt med drivstoff. Metaller materialgjenvinnes, mens drivstoff og filtermasse energigjenvinnes.

 

 

Frostvæske

Frostvæske inneholder ofte etylenglykol. Etylenglykol er svært giftig. Selv en liten slurk frostvæske kan gi en forgiftning.

Isocyanater

Det blir blant annet dannet isocyanater når materialer som inneholder polyuretan, blir arbeidet med eller varmet opp, for eksempel når en sveiser, varmherder eller lodder.

Isolasjonsmaterialer med KFK/HFK/HKFK

Finnes typisk i eldre leddporter, fryse/kjølerom, isolasjon i campingbiler, isolasjon under bygg, veier, tunneller o.l.

Isolerglassvinduer produsert etter 1990

Vinduer og isolerglass produsert etter 1990 kan inneholde ftalater i fugelimet

Lightere

Lightere inneholder brennbar gass og skal leveres inn mottak som har tillatelse til å ta imot farlig avfall.

Litium ion batterier (oppladbare)

Litium batterier finnes i mange forskjellige former. Litium oppladbare batterier, engangs litium batterier og store industribatterier (over 5 kg).

Litium metall batterier (engangs, ikke oppladbare)

Litium batterier finnes i mange forskjellige former. Litium oppladbare batterier, engangs litium batterier og store industribatterier (over 5 kg).

Maling, lim og lakk

Maling, lim og lakk er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11.

N2O lystgass

Dette er klassifisert som farlig avfall da det er gass under trykk som i tillegg er oksiderende, og skal leveres inn mottak som har tillatelse til å ta imot farlig avfall.

Oljefilter med lukket metallkappe

Oljefiltre er laget av metall, og filtrene er belagt med olje. Metaller materialgjenvinnes, filtermasse energigjenvinnes og oljen regenereres til ny olje eller energigjenvinnes.

Oljeholdig innsats- og industrifilter

Innsats- og industrifiltre er laget av papp/papir og/eller metall, og filtrene er belagt med olje. Metaller materialgjenvinnes, filtermasse energigjenvinnes og oljen regenereres til ny olje eller energigjenvinnes.

Olje- og fettavfall, smørefett

Flytende og fast oljeavfall.

Oljeforurenset masse

Oljeholdig masse.

Organisk avfall m/halogen

Eksempler på organisk avfall med halogener er pentaklorfenol-PCP («baderomsplater»), organiske rensemidler fra renserier.

Organisk avfall u/halogen

Eksempler på organisk avfall uten halogener er PAH-forbindelser; pipestein med PAH, takpapp/tjærepapp med PAH.

Organiske løsemidler u/halogen

Karbonforbindelser som kan løse opp stoffer som oljer, fett, voks, harpiks, gummi, asfalt, cellulose og plast.

PCB-holdige isolerglassruter

I isolerglassruter produsert i Norge mellom 1965 og 1975, og importerte ruter frem til 1980, kan det være benyttet PCB-holdig forseglingslim.

Propan/Butan/Propylen

Propan og butan er brannfarlig gass og skal leveres inn mottak som har tillatelse til å ta imot farlig avfall selv om flasken er oppbrukt - Det er fremdeles restgass og trykk igjen i flasken.

Rengjøringsmidler

Rester av rengjøringsmidler som klorin, salmiakk, plumbo, møbelpolish, sølvpuss, bilvask og avfettingsmidler, skal du sortere som farlig avfall.

Spilloljer

Spillolje er brukt eller kassert olje som ikke lenger kan benyttes til sitt opprinnelig formål. 

Sparepærer (lyskilder med kvikksølv)

Utrangerte, kvikksølvholdige lyskilder som sparepærer, ekskl. lysstoffrør.

Spraybokser

Sprayboksen (aerosolbeholder) benyttes til findistribuering av en væske, for eksempel maling, hårlakk, deodoranter, bakefett eller insektdreper.

Spraybokser u/isocyanater

Spraybokser (aerosolbeholder) benyttes til findistribuering av en væske, for eksempel maling, hårlakk, deodoranter, bakefett eller insektdreper.

Surt organisk avfall

Eksempler på de mest vanlige organiske syrene er metansyre (maursyre), etansyre (eddiksyre), butansyre (smørsyre), sitronsyre, benzosyre, askorbinsyre (C-vitamin), vinsyre, propionsyre, oksalsyre, eplesyre (malat).

Trevirke, kreosotimpregnert

Kreosotimpregnert trevikre er typisk benyttet som jernbanesviller og lysstolper.

Trevirke, trykkimpregnert

Trykkimpregnert trevirke stammer typisk fra lysstolper, gjerdestolper, gjerder, terasser og annet som har vært benyttet utendørs.

Tonerkassetter og blekkpatroner

Utrangerte tonerkassetter og blekkpatroner kan sorteres som farlig avfall eller EE-avfall.

Uorganiske baser

De mest vanlige uorganiske basene er natriumhydroksid, NaOH (kaustisk soda, lut), kaliumhydroksid (KOH), ammoniakk (NH3), natriumhypokloritt (NaClO), klorkalk (Ca(ClO)2), plumbo/avløpsrens.

Uorganiske syrer

De uorganiske syrene blir ofte kalt mineralsyrer. De mest vanlige mineralsyrene er saltsyre (HCl), svovelsyre (H2SO4) og salpetersyre (HNO3).

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner