Favicon files not found

Avfall med bromerte flammehemmere

Bilder kap1-8

Bromerte flammehemmere (BFH) er en en fellesbetegnelse på om lag 75 organiske stoffer som inneholder brom, og som er kjent for å ha alvorlige skadelige effekter på mennesker og dyr. De brukes som tilsetningsstoffer i mange forskjellige varer, som EE-produkter, tekstiler, plast og byggmaterialer, på grunn av sine brannhemmende egenskaper. Man antar at brom er benyttet i isolasjon fra slutten av 60-tallet. BFH tilsettes fortsatt i nye produkter.

Alle materialer som inneholder 0,25 prosent (tilsvarende 2500 mg/kg) eller mer av stoffene penta-BDE, okta-BDE, deka-BDE, TBBPA, HBCDD, er farlig avfall og omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11.

Typiske avfallstyper som inneholder bromerte flammehemmere, er EE-produkter (plast og kretskort), isolasjonsmateriale (bl.a. ekspanert polystyren (EPS), ekstrudert polystyren (XPS) og cellegummi), kjøretøy og tekstiler.

NB! Det er ikke alle nevnte typer materialer som inneholder bromerte flammehemmere, så det er opp til kunden å dokumentere hvorvidt avfallet er farlig avfall eller ikke.

Se tabell under.

Farlig avfall med fra bygg- og anlegg skal fremkomme i miljøsaneringsbeskrivelsen.

Mer info: Faktaark fra Klif (tidligere SFT) nr. TA2396/2007 og TA 2558/2009. 

SAP: 71550031- 71550035 Isolasjonsmaterialer av ekpandert polystyren (EPS) EPS med bromerte flammehemmere blir benyttet i bygningsisolasjon, emballasje, isolasjon mot tele i bakken, på tak, i rør og i lette veifyllinger. Ca. 70% av all tidligere omsatt EPS inneholder flammehemmere, men stoffene ble brukt i liten grad i norskprodusert EPS etter 2005. Nb. det finnes EPS-produkter uten bromerte flammehemmere.
Isolasjonsplater av XPS XPS med brom benyttes som isolasjon mot tele i bakken, på tak, rundt grunnmur, i rør og i lette veifyllinger.
Polyetylen
(PE-skum)
PE-skummatter med brom ble brukt som tunnelisolasjon fra 1987-1998.
Cellegummi med brom Cellegummi brukes som rør-isolasjon, typisk rundt kjøleinstallasjoner. NB: det finnes cellegummiprodukter uten bromerte flammehemmere.
Tekstiler med brom Noen tekstiler inneholder brom, men kunnskapen her er liten. Eksempler kan være tekstiler i kjøretøy, båter etc., der det er behov for flammehemmende midler.
Kretskort Alle kretskort skal håndteres som farlig avfall.

 

Skal inneholde:

  • Avfall med bromerte flammehemmere over grensen for farlig avfall

Skal ikke inneholde:

  • Annet avfall

Innsamling:

Samles inn separat som egen avfallstype. Avfall med bromerte flammehemmere er farlig avfall og skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling:

Transporteres, omlastes og evt. forbehandles (dersom anlegget har tillatelse til dette), før videresending til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Gjenvinning:

Materialer med bromerte flammehemmere destrueres ved høytemperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til behandling av slikt farlig avfall.

En bromert flammehemmer er underlagt godkjenningsordning iht. REACH. I praksis betyr det at avfall med bromerte flammehemmere ikke kan gå til materialgjenvinning.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11 og 13.

Produktforskriften.

Særlige risikoforhold:

Bromerte flammehemmere er prioriterte miljøgifter og oppført på miljømyndighetenes prioritetsliste.

SAP: 7155-serien
Nr. VK-14
Laget av: sørkai
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 26.01.2017
Versjonsnummer: 07
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner