Favicon files not found

Avfall med bromerte flammehemmere

closed cell foam insulation, wallpaper background.

Bromerte flammehemmere (BFH) er en en fellesbetegnelse på om lag 75 organiske stoffer som inneholder brom, og som er kjent for å ha alvorlige skadelige effekter på mennesker og dyr. De brukes som tilsetningsstoffer i mange forskjellige varer, som EE-produkter, tekstiler, plast og byggmaterialer, på grunn av sine brannhemmende egenskaper. Man antar at brom er benyttet i isolasjon fra slutten av 60-tallet. BFH tilsettes fortsatt i nye produkter.

Alle materialer som inneholder 0,25 prosent (tilsvarende 2500 mg/kg) eller mer av stoffene penta-BDE, okta-BDE, deka-BDE, TBBPA, HBCDD, er farlig avfall og omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11.

Typiske avfallstyper som inneholder bromerte flammehemmere, er EE-produkter (plast og kretskort), isolasjonsmateriale (bl.a. ekspanert polystyren (EPS), ekstrudert polystyren (XPS) og cellegummi), kjøretøy og tekstiler.

NB! Det er ikke alle nevnte typer materialer som inneholder bromerte flammehemmere, så det er opp til kunden å dokumentere hvorvidt avfallet er farlig avfall eller ikke.

Farlig avfall med fra bygg- og anlegg skal fremkomme i miljøsaneringsbeskrivelsen.

Mer info: Faktaark fra Miljødirektoratet M-29 2013: m29.pdf (miljodirektoratet.no)

NS-kode: 7155
Forslag til EAL-kode: 160215 eller 170603
UN-nr: Ikke klassifiseringspliktig

Skal inneholde:

  • Avfall med bromerte flammehemmere over grensen for farlig avfall

Skal ikke inneholde:

  • Annet avfall

Innsamling:

Samles inn separat som egen avfallstype. Avfall med bromerte flammehemmere er farlig avfall og skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Skal kun sendes til avfallsmottak som har tillatelse til håndtering av slikt farlig avfall.

Behandling:

Transporteres, omlastes og forbehandles (dersom anlegget har tillatelse til dette), før videresending til anlegg som har tillatelse til høytemperatur – forbrenning med energigjenvinning av denne type farlig avfall. Anleggene må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur og utslippsgrenser.

Gjenvinning:

Bromerte flammehemmere er underlagt godkjenningsordning iht. REACH. I praksis betyr det at avfall med bromerte flammehemmere ikke kan gå til materialgjenvinning

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert vil dette medføre høyere kostnader både med hensyn til sortering, deklarering og destruksjon.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11 og 13.

Produktforskriften

Særlige risikoforhold:

Bromerte flammehemmere er prioriterte miljøgifter og oppført på miljømyndighetenes prioritetsliste.

SAP: 7155-serien
Nr. VK-14
Laget av: slacar
Godkjent av: hedren
Versjonsdato: 21.12.2023
Versjonsnummer: 08
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner