Favicon files not found

Spilloljer

Bilder kap1-8

Spillolje er brukt eller kassert olje som ikke lenger kan benyttes til sitt opprinnelig formål. Utslipp og forbrenning av spillolje kan føre til forurensning, og det er derfor viktig at oljen samles inn og behandles på en forsvarlig og miljøriktig måte.

Tidligere ble spillolje blant annet brukt til støvdemping på grusveier, til fyring i små varmeovner eller ute på bål. Dette førte til utslipp av miljø- og helseskadelige stoffer og har vært forbudt siden 1980-tallet.

Siden 1994 har det eksistert en refusjonsordning for spillolje. Ordningen fungerer ved at det betales en avgift til statskassen ved import eller produksjon av smøreolje.

Refusjonsberettighet spillolje (7011) - Brukte eller kasserte smøreoljer og hydrauliske oljer m.m. (Olje som tilfredsstiller kvalitetskravene for refusjon)
Ikke-refusjonsberettighet spillolje (7012) - Brukte eller kasserte smøreoljer og hydrauliske oljer m.m. (Olje som ikke tilfredsstiller kvalitetskravene for refusjon)

Kriterier for refusjonsolje:

For å ha kontroll med at annet farlig avfall ikke blandes inn i oljen er det stilt krav til flammepunkt og innhold av svovel og totalt organisk halogen:

✔ Flammepunktet skal være over 70 ºC
✔ Innholdet av svovel skal være under 0,6 %
✔ Totalt organisk halogen skal ligge under 500 ppm (mg/l)
✔ Ingen vann*

* Det betales kun refusjon for oljen.

Skal inneholde:

7011 Refusjonsberettiget spillolje gjelder brukte hydraulikk- og smøreoljer, herunder:

  • motor- og girsmøreolje
  • industriell smøreolje
  • trafo- og bryterolje
  • olje drenert fra oljefiltre
  • olje fra oljefylte ovner

* I tillegg til disse oljetypene gjelder ordningen også for refusjonsolje som er generert på skip, med unntak av olje generert på skip i internasjonal sjøfart/utenriksfart med totallengde over 250 fot.

7012 Ikke-refusjonsberettiget spillolje gjelder samme typer olje som refusjonsberettiget spillolje, men som ikke tilfredsstiller kravene til refusjon, samt andre brukte eller kasserte mineraloljer som ikke omfattes av dem som er nevnt under 7011 Refusjonsberettiget spillolje.

Skal ikke inneholde:

Oljer som ikke omfattes av begrepet spillolje (7011/7012) er:

  • Brukt, kassert eller gjenvunnet råolje, prosessolje, bunkersolje, kabelolje, silikonolje, fyringsolje, drivstoff, biologisk olje, uorganisk olje.
  • Oljeemulsjoner, skjæreoljer, slop og olje fra oljeutskillere eller importert olje.

Tomme spilloljekanner skal sorteres og leveres som oljeforurenset masse, avfallstoffnummer 7022.

Innsamling:

Refusjonsberettiget spillolje kan leveres direkte til ett av våre mottaksanlegg for farlig avfall. Ved elektronisk deklarering på www.avfallsdeklarering.no må det på feltet "Tilleggsinformasjon" fremkomme oljens opprinnelse (type virksomhet) og hvilken type refusjonsolje det er snakk om.  

Priser og betingelser kan variere, så dersom du har store mengder kan det lønne seg å innhente pristilbud på forhånd.

Alle typer spillolje skal deklareres som farlig avfall og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Det skal kun benyttes UN-godkjent emballasje som er egnet til lagring/oppbevaring av spillolje. Når oljen er godkjent i henhold til refusjonskravene og refusjonen er utbetalt omklassifiseres oljen til 7012 Ikke-refusjonsberettiget spillolje (se under for mer informasjon).

Gjenvinning:

Spillolje blir i all hovedsak benyttet som alternativ til ny fyringsolje i industrielle prosesser, og på den måten utnyttes energien i oljen. Industriaktører som ønsker å benytter spillolje som alternativ energikilde må ha tillatelse til dette fra Miljømyndighetene.

Spillolje inneholder som regel forskjellige tilsetningsstoffer, samt tungmetaller og PCB, PAH og andre urenheter som oljen har tatt opp i seg under bruk.  Slike forurensninger kan medføre krav om høy-temperatur forbrenning (> 1250 ⁰C) for å sikre en destruksjon av organiske miljøgifter.

Avvik:

For refusjonsberettiget olje vil andelen vann bli fratrukket refusjonsutbetalingen. Hvis oljen ikke tilfredsstiller kvalitetskravene til refusjon, eller ikke er omfattet av refusjonsordningen, skal oljen klassifiseres som 7012. For ikke-refusjonsberettiget olje vil innholdet av svovel og halogener også være prisregulerende

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11 og 13.

ADR-regelverket.

SAP:
Nr. VK-25
Laget av: slarcar
Godkjent av: hedren
Versjonsdato: 25.05.2023
Versjonsnummer: 10
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner