Favicon files not found

Spraybokser u/isocyanater

Shutterstockbilder (lisens fra MarkedsPartner) - for midlertidig bruk

Spraybokser (aerosolbeholder) benyttes til findistribuering av en væske, for eksempel maling, hårlakk, deodoranter, bakefett eller insektdreper.

For å få dette til må beholderen inneholde en betydelig mengde drivgass i tillegg til stoffet som skal sprøytes ut. Tidligere ble KFK-gasser benyttet som drivgass i spraybokser, men dette ble forbudt allerede i 1991 fordi de bryter ned ozonlaget. I dag benyttes ofte butan og propan, eller en blanding av disse, som ikke er like skadelige for miljøet og ozonlaget, men de er meget brannfarlige og skal håndteres med varsomhet.

Eksempler på det som blir benyttet på spraybokser er maling, lakk, impregneringsmidler, deodoranter, hårspray, byggskum, insektsprayer. Spraybokser kan inneholde miljøgifter som kan være både akutt og kronisk giftige for mennesker og dyr.

Skal inneholde:

  • Spraybokser u/isocyanater
  • Alle aerosoler (trykkgass)

Skal ikke inneholde:

  • Spraybokser m/isocyanater
  • Isocyanater
  • Fugemasse og byggskum
  • Propanbeholdere og campinggass
  • Gasser i trykkbeholdere

Innsamling:

UN-godkjent emballasje iht ADR-regelverket. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Behandling:

Forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall.

Gjenvinning:

Gassene i sprayboksen, og eventuelt flytende avfall som er igjen i boksene, blir energiutnyttet ved forbrenning. Energigjenvinningsanlegget har svært god filtrering, slik at ingen farlige stoffer kommer ut i naturen. Asken fra forbrenningen blir samlet opp og deponert forsvarlig, og her blir metallet i sprayboksen skilt ut og materialgjenvunnet.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Byggskum kan inneholde det farlige stoffet isocyanater, som har eget avfallsstoffnummer (7121) og skal sorteres og behandles som egen fraksjon. Dette gjelder også for propanbeholdere og andre typer rene gassbeholdere. Slike typer beholdere vil sorteres ut og deklareres i henhold til regelverket. Dette vil kunne medføre høyere kostnader både med hensyn til sortering, deklarering og destruksjon.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11.

Særlige risikoforhold:

I tillegg til farene med drivgassene kan selve produktet inneholde flere helse- og miljøskadelige stoffer som kan være akutt og kronisk giftige for både mennesker og dyr.

Spraybokser som benyttes til rengjøring, impregnering og oppussing kan inneholde ulike miljøgifter som perfluorerte forbindelser, bisfenol A, ftalater og muskxylen m.m. Slike stoffer kan være allergi- og kreftfremkallende, gi fosterskader, og skade nervesystem og arvestoff.

I hårspray og andre kosmetiske sprayer kan vi ofte finne de brannfarlige stoffene butan og propan.

SAP: 7055-serien
Nr.
Laget av: hedren
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 27.01.2017
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner