Favicon files not found

Syredannede bergarter

Masser (finnes også i farge)

Potensielt syredannende svartskifer og alunskifer. Masser med syredannende potensiale skal i alle tilfeller skilles fra andre masser så langt det er mulig. 

SAP: 385111 Alunskifer/syredannede bergarter
SAP: 385122 Mulig syredannede bergarter

Identifisering og karakterisering

Massene karakteriseres som ordinært avfall da grenseverdier for farlig avfall ikke vil overskrides. Grensen for om massene anses som radioaktivt avfall er 1 Bg/g (LRA), og derfor vil enkelte typer svartskifer karakteriseres som radioaktivt avfall.

Det er likevel nødvendig å levere svartskifermasser med syredannede potensial under 1 LRA til godkjent deponi da det fortsatt kan være en utlekkingsrisiko av radioaktive stoffer og forurensningsforbindelser også under denne grensen.

NGIs veileder for karakterising av syredannende bergarter legger opp til kjemisk analyse sammen med identifisering av skiferhorisont. Det er derfor nødvendig med prøvetaking og vurdering i felt, i tillegg til analyse og analysevurdering i etterkant.

Prøvetaking og dokumentasjon

Dokumentasjonen fra prøvetaking og analyse er nødvendig for å kunne deklarere massene til deponi. Prøvetaking bør utføres av uavhengig selskap med kompetanse innen (miljø)geologi.

Det må tas min. 4 representative prøver fra en lokalitet. Det skal tas minst 2 prøver fra adskilte lag/skiferhorisonter. Utover minimumskravet skal det tas prøver slik at hver 1000 m3 er representert av en prøve.

For tilstrekkelig karakterisering av syredannende bergarter kreves en analyse av totalt innhold av en rekke stoffer. Prøvene skal vurdere syredannende potensial i massene og består i å vurdere totalt innhold av en rekke grunnstoffer, innhold av sulfider, jern og kalk i massene, i tillegg til innhold av uran. For flere detaljer henvises det til NGIs veileder for syredannende bergarter.

Deklarering

Før avfallet deponeres, er avfallsbesitter pliktig å gjennomføre en basiskarakterisering av avfallet iht. Avfallsforskriften kap. 9. Denne karakteriseringen omfatter identifisering og prøvetaking som omtalt tidligere.

Alle syredannende masser som mottas ved deponiet skal være deklarert av kunde og godkjent av Norsk Gjenvinning før mottak.

Alunskifer og potensielt syredannende svartskifer skal deklareres som radioaktivt avfall. Deklareringen kan gjøres elektronisk via www.avfallsdeklarering.no.

Ta kontakt med Norsk Gjenvinning for bistand med deklarering.

Skal inneholde:

  • Potensielt syredannende svartskifer
  • Potensielt syredannende alunskifer

Skal ikke inneholde:

  • Andre avfallstyper

Innsamling:

Masser med syredannende potensiale skal i alle tilfeller skilles fra andre masser så langt det er mulig.

Der det ikke er mulig å skille massene skal hele den totale mengden behandles som syredannende masser. Grensen på 10 % som enkelte konsulenter har brukt tidligere er en metode myndighetene ikke lengre aksepterer.

Henvisninger til regelverk:

I henhold til forurensningsforskriftens kap. 2 må masser med syredannende potensial på grunn av sine iboende egenskaper håndteres som forurenset masse og leveres til godkjent mottak/deponi. Slike deponi må ha tillatelse både fra FM/Miljødirektorat og Strålevernet, hvor fraksjonen inngår spesifikt i tillatelsen etter Forurensningsloven.

Særlige risikoforhold:

Syredannende bergarter som enkelte typer svartskifer kan være syredannende om den utsettes for luft. Den vil da kunne utgjøre en forurensningsrisiko som meget sur avrenning og utlekking av en rekke metaller og radioaktive forbindelser til grunn og vannresipient. Det er derfor viktig å sikre at disse massene håndteres riktig og leveres til deponier med tillatelse for håndtering av disse massene.

Uranrike svarte bergarter er kilde til radongass. Imidlertid vil håndtering av disse ikke utgjør en HMS-risiko da arbeidet pågår utendørs og gassen blir raskt fortynnet i store volum av frisk luft.

SAP: Se tabell
Nr.
Laget av: andchr
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 04.09.2015
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner