Favicon files not found

Andre småprodukter hvor lengste ytre mål er under 50 cm

Kassert elektrisk verktøy. Bilde til web.  *** Local Caption *** 7. Elektrisk og elektronisk verktøy
Kassert elektrisk verktøy. Bilde til web.

Gruppen andre små produkter er EE-avfall og skal sorteres som egen avfallstype.

SAP: 150504 Små enheter

Skal inneholde:

  • Ioniske røykvarslere, lysarmatur, støvsugere, tepperensere, symaskiner, mikrobølgeovner, ventilasjonsutstyr, strykejern, brødristere, klokker, barbermaskiner, vekter, kalkulatorer, radioapparater, videokamera, hi-fi-utstyr, musikkinstrumenter, lyd- og bildeutstyr, leker, fritids- og sportsutstyr, røykvarslere, termostater, elektriske og elektroniske verktøy, medisinsk utstyr, overvåkings- og kontrollinstrumenter, utstyr til produksjon av strøm, automatiske dispensere, apparater til automatisert levering av produkter, produkter med innebygd solcellepanel, andre husholdningsapparater, andre forbrukerprodukter, andre produkter og utstyr av lignende art.

Skal ikke inneholde:

  • Løse batterier eller lyskilder
  • Lyskilder/lysstoffrør skal ikke være montert i armatur
  • Emballasje 
  • Andre typer EE-avfall
  • Annet avfall

Innsamling:

Under innsamling og transport skal EE-avfall håndteres slik at det ikke oppstår fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr, og slik at muligheten for forskriftsmessig sanering ikke forringes. Små enheter skal lagres og leveres i mindre emballasje som for eksempel bur, kibber eller pallekarm. Små enheter skal ikke lastes løst i container eller på flak.

Det er gratis å levere sortert EE-avfall til godkjente innsamlings-/behandlingsanlegg.

Behandling:

EE-avfallet blir transportert fra innsamlingspunkt til godkjent behandlingsanlegg for små produkter, der det saneres i henhold til kravene i avfallsforskriften 1. kapittel.

Norsk Gjenvinning-konsernet har egne behandlingsanlegg for større produkter hos NG Metall Drammen og KMT Linnestad, samt samarbeid med andre behandlingsanlegg for EE-avfall i Norge.

Gjenvinning:

Ved anleggene blir fraksjoner som radioaktive røykvarslere, kvikksølvholdige komponenter, tonerkassetter, lyskilder, alle typer batterier, olje og andre væsker fjernet manuelt. Ved en maskinell behandling blir fraksjoner som kretskort, kondensatorer og mer fjernet. Etter dette foregår det en maskinell sortering som skiller jern, metaller og plast som kan gjenvinnes.

Avvik:

Det faktureres avviksgebyr og sorteringstimer dersom EE-avfallet ikke leveres som beskrevet ovenfor eller dersom det er knust ved levering.

Henvisning til avtaler:

Norsk Gjenvinning-konsernet har avtaler med godkjente returselskaper for EE-avfall.

Henvisninger til regelverk:

EE-avfall er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften 1. kapittel. Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av et returselskap.

Batterier er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften 3. kapittel (norsirk.no/produsentansvar/batteri). Avfallsforskriften 11. kapittel (farlig avfall) regulerer håndtering av avfallstyper med innhold av farlige komponenter.

Særlige risikoforhold:

EE-avfall inneholder en rekke farlige stoffer og komponenter, hvorav noen er fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetslisten og i REACH-forskriften.

SAP: 150504
Nr.
Laget av: hoiein/niecha
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 11.10.2021
Versjonsnummer: 02
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner