Favicon files not found

Andre store produkter hvor en av de ytre mål er over 50 cm

Fra filmopptak for RENAS på Nesodden 20. august 2014. Om PCB i vaskemaskin. Filmen er laget av REDINK og Velcrux Collective. Dette er reservevaskemaskinen som ikke ble brukt. Denne inneholde kanskje PCB.

Gruppen andre store produkter er EE-avfall og skal sorteres som egen avfallstype.

SAP: 150507 Andre store hvitevarer

Skal inneholde:

  • Vaskemaskiner, tørketromler, oppvaskmaskiner, elektriske kokeapparater, elektriske komfyrer, lysarmatur, lyd- og bildeutstyr, musikkutstyr, veve- og strikkemaskiner, store datamaskiner og printere, kopiutstyr, elektrisk og elektronisk verktøy, leker, fritids- og sportsutstyr, salgsautomater, medisinsk utstyr, overvåkings- og kontrollinstrumenter, utstyr til produksjon av elektrisk strøm, apparater til automatisert levering av produkter og penger, solcellepanel, andre husholdningsapparater, annet it- og telekommunikasjonsutstyr, andre forbrukerprodukter, andre produkter og utstyr av lignende art.

Skal ikke inneholde:

  • Løse batterier eller lyskilder

  • Lyskilder/lysstoffrør skal ikke være montert i armatur

  • Emballasje

  • Andre typer EE-avfall

  • Annet avfall

  • Tonerkassetter og blekkpatroner uten kretskort

Innsamling:

Under innsamling og transport skal EE-avfall håndteres slik at det ikke oppstår fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr, og slik at muligheten for forskriftsmessig sanering ikke forringes. Andre store produkter skal lagres og leveres som stykkgods evt. stablet i containere eller lagres og leveres i emballasje som for eksempel bur, kibber eller pallekarm.

Det er gratis å levere sortert EE-avfall til godkjente innsamlings-/behandlingsanlegg.

Behandling:

EE-avfallet blir transportert fra innsamlingspunkt til godkjent behandlingsanlegg for store industrielle enheter, der det saneres i henhold til kravene i avfallsforskriften 1. kapittel.
Norsk Gjenvinning-konsernet har egne behandlingsanlegg for store enheter hos NG Metall Drammen og KMT Linnestad, samt samarbeid med andre behandlingsanlegg for EE-avfall i Norge.

Gjenvinning:

Ved anleggene blir komponenter som olje, andre væsker og farlig avfall fjernet ved en manuell behandling. Ved en maskinell behandling blir fraksjoner som kretskort, kondensatorer og mer fjernet. Etter dette foregår det en maskinell sortering som skiller jern, metaller og plast som kan gjenvinnes.

Avvik:

Det faktureres avviksgebyr og sorteringstimer dersom EE-avfallet ikke leveres som beskrevet ovenfor eller dersom det er knust ved levering.

Henvisning til avtaler:

Norsk Gjenvinning-konsernet har avtaler med godkjente returselskaper for EE-avfall.

Henvisninger til regelverk:

EE-avfall er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften 1. kapittel. Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av et returselskap.

Avfallsforskriften 11. kapittel (farlig avfall) regulerer håndtering av avfallstyper med innhold av farlige komponenter.

Særlige risikoforhold:

EE-avfall inneholder en rekke farlige stoffer og komponenter, hvorav noen er fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetslisten og i REACH-forskriften.

SAP: 150507
Nr.
Laget av: hoiein/niecha
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 11.10.2021
Versjonsnummer: 02
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner