Favicon files not found

IT- og telekommunikasjonsutstyr hvor lengste mål er under 50 cm

Foto: elektronisk avfall

Gruppen mindre IT- og telekommunikasjonsutstyr er EE-avfall og skal sorteres som egen avfallstype.

Småelektronikk

Skal inneholde:

  • Mobiltelefoner, GPS-er, lommekalkulatorer, routere, datamaskiner, printere, telefoner, andre produkter og utstyr av lignende art.

Skal ikke inneholde:

  • Emballasje 
  • Andre typer EE-avfall
  • Annet avfall

Innsamling:

Under innsamling og transport skal EE-avfall håndteres slik at det ikke oppstår fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr, og slik at muligheten for forskriftsmessig sanering ikke forringes. Småelektronikk skal lagres og leveres i mindre emballasje som for eksempel bur, kibber eller pallekarm. Små enheter skal ikke lastes løst i container eller på flak.

Det er gratis å levere sortert EE-avfall til godkjente innsamlings-/behandlingsanlegg.

Norsk Makulering tilbyr leie av sikkerhetsbeholdere for oppsamling av mobiltelefoner, nettbrett, PC-er, harddisker, minnepenner og andre digitale lagringsmedier. En slik avtale inkluderer også at avfallet blir hentet og destruert på en sikker måte i henhold til gjeldende krav. På denne måten kommer ikke sensitiv informasjon på avveie.

Behandling:

EE-avfallet blir transportert fra innsamlingspunkt til godkjent behandlingsanlegg for små produkter, der det saneres i henhold til kravene i avfallsforskriften 1. kapittel.

Norsk Gjenvinning-konsernet har egne behandlingsanlegg for større produkter hos NG Metall Drammen og KMT Linnestad, samt samarbeid med andre behandlingsanlegg for EE-avfall i Norge.

Gjenvinning:

Ved anleggene blir fraksjoner som lyskilder, batterier og skjermer fjernet. Ved en maskinell behandling blir fraksjoner som kretskort, kondensatorer og mer fjernet. Etter dette foregår det en maskinell sortering som skiller jern, metaller og plast som kan gjenvinnes.

Digitale lagringsmedier makuleres i kvern, hvor fragmentene ikke er større enn 15 mm2 etter kverning. De blandes med fragmenter fra andre kvernede lagringsmedier og innholdet kan ikke gjenskapes. Fragmentene går deretter til metallgjenvinning. Ved særlige krav kan det kvernede materialet gå til forbrenning.

Avvik:

Det faktureres avviksgebyr og sorteringstimer dersom EE-avfallet ikke leveres som beskrevet ovenfor eller dersom det er knust ved levering.

Henvisning til avtaler:

Norsk Gjenvinning-konsernet har avtaler med godkjente returselskaper for EE-avfall.

Henvisninger til regelverk:

EE-avfall er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften 1. kapittel. Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av et returselskap.

Batterier er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften 3. kapittel (batteriretur.no og norsirk.no/produsentansvar/batteri/). Avfallsforskriften 11. kapittel (farlig avfall) regulerer håndtering av avfallstyper med innhold av farlige komponenter.

Særlige risikoforhold:

EE-avfall inneholder en rekke farlige stoffer og komponenter, hvorav noen er fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetslisten og i REACH-forskriften.

Vær oppmerksom på sensitiv informasjon på avveie. Sørg for sikker destruering av alle digitale lagringsmedier.

SAP:
Nr.
Laget av: hoiein/niecha
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 10.10.2021
Versjonsnummer: 02
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner