Favicon files not found

Lyskilder

Bilder kap1-8

Gruppen lyskilder er EE-avfall og skal sorteres som egen avfallstype og inkluderer alle lengder og tykkelser. Lysrør er klassifisert som farlig avfall og omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten.

 

Skal inneholde:

  • Alle typer lyskilder (også kvikksølvholdige) – kompakte lysstoffrør (sparepærer), lysstoffrør, høytrykkslamper, metallhalogenlamper, lavtrykkutladningslamper, LED og andre produkter og utstyr av lignende art og størrelse.

Skal ikke inneholde:

  • Lyskilder montert i armatur
  • Emballasje  
  • Andre typer EE-avfall
  • Annet avfall

Innsamling:

Under innsamling og transport skal EE-avfall håndteres slik at det ikke oppstår fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr, og slik at muligheten for forskriftsmessig sanering ikke forringes. Alle små lyskilder skal lagres og leveres i mindre emballasje som for eksempel tønner eller kasser. Lysrør og sparepærer skal deklareres i henhold til Avfallsforskriften 11. kapittel. Lysrørene og sparepærene samles inn i separate og godkjente oppsamlingsenheter og skal emballeres forsvarlig og fritt for annet avfall som papir, tape og lignende. Lysrørene og sparepærene skal ikke være emballert enkeltvis eller knust. Man skal fortrinnsvis bruke spesialemballasje som finérkasser eller pall med karm (pallene som brukes er lengre enn standard europall). Det er viktig at lysstoffrørene og sparepærene emballeres og håndteres slik at de ikke knuses.

Det er gratis å levere sortert EE-avfall til godkjente innsamlings-/behandlingsanlegg.

Behandling:

EE-avfallet blir transportert fra innsamlingspunkt til godkjent behandlingsanlegg for lyskilder, der det saneres i henhold til kravene i avfallsforskriften 1. og 11. kapittel.

Gjenvinning:

Lyskildene knuses og vaskes eller behandles i forskjellige prosesser. Ut ifra dette får man forskjellige materialer i glass, metaller og plast. Spesielle maskiner brukes til å fjerne farlig kvikksølv og fosfor. Kvikksølv i f.eks. sparepærer kan også gjenbrukes i nye pærer.

Avvik:

Det faktureres avviksgebyr og sorteringstimer dersom lyskildene ikke leveres som beskrevet ovenfor eller dersom EE-avfallet er knust ved levering.

Henvisning til avtaler:

Norsk Gjenvinning-konsernet har avtaler med godkjente returselskaper for EE-avfall.

Henvisninger til regelverk:

EE-avfall er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften 1. kapittel. Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av et returselskap. Avfallsforskriften 11. kapittel (farlig avfall) regulerer håndtering av avfallstyper med innhold av farlige komponenter.

Lystoffrør og sparepærer skal deklareres i henhold til avfallsforskriftens kapittel 11.

Særlige risikoforhold:

Lysstoffrør og sparepærer inneholder kvikksølv som kan lekke ut dersom rørene knuses. Både dampen og pulveret er skadelig og forurenser tilgrensende varer. EE-avfall inneholder ellers ulike farlige stoffer og komponenter, hvorav noen er fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetslisten og i REACH-forskriften.

SAP:
Nr.
Laget av: hoiein/niecha
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 10.10.2021
Versjonsnummer: 02
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner