Favicon files not found

Skjermer/monitorer/utstyr med skjermoverflate på over 100 cm2

Bilder kap1-8

Gruppen skjermutstyr er EE-avfall og skal sorteres som egen avfallstype.

TV/Monitor

Skal inneholde:

  • Skjermer, tv-apparater, elektriske og elektroniske fotorammer, monitorer, bærbare datamaskiner, elektriske og elektroniske lesebrett og andre produkter og utstyr av lignende art.

Skal ikke inneholde:

  • Emballasje
  • Andre typer EE-avfall
  • Annet avfall

Innsamling:

Under innsamling og transport skal EE-avfall håndteres slik at det ikke oppstår fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr, og slik at muligheten for forskriftsmessig sanering ikke forringes. Skjermutstyr skal lagres og leveres i mindre emballasje som for eksempel bur, kibber eller pallekarm og skal ikke lastes løst i container eller på flak.

Det er gratis å levere sortert EE-avfall til godkjente innsamlings-/behandlingsanlegg.

Behandling:

EE-avfallet blir transportert fra innsamlingspunkt til godkjent behandlingsanlegg for skjermutstyr, der det saneres i henhold til kravene i avfallsforskriften 1. kapittel.

Gjenvinning:

I LCD-TVer brukes det i de fleste produktene kvikksølv for å kunne teste skjermen. Før man kan behandle LCD-skjermen må man demontere apparatet for å kunne fjerne lampene. Billedrør (CRT) inneholder ting som fosforpulver, blyholdig glass, kobber og andre sjeldne metaller, som kan gjenvinnes til råstoff for nye produkter. Belegget på traktglass fjernes og glasset blir rengjort for ny CRT-fremstilling.

Avvik:

Det faktureres avviksgebyr og sorteringstimer dersom EE-avfallet ikke leveres som beskrevet ovenfor eller dersom det er knust ved levering.

Henvisning til avtaler:

Norsk Gjenvinning-konsernet har avtaler med godkjente returselskaper for EE-avfall.

Henvisninger til regelverk:

EE-avfall er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften 1. kapittel. Importører og produsenter av EE-produkter er  forpliktet til å være medlem av et returselskap.

Avfallsforskriften 11. kapittel (farlig avfall) regulerer håndtering av avfallstyper med innhold av farlige komponenter.

Særlige risikoforhold:

EE-avfall inneholder en rekke farlige stoffer og komponenter, hvorav noen er fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetslisten og OBS-listen.

SAP:
Nr.
Laget av: hoiein/niecha
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 10.10.2021
Versjonsnummer: 02
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner