Favicon files not found

Store industrielle kabler

Bilder kap1-8

Gruppen store industrielle kabler er EE-avfall og skal sorteres som egen avfallstype. Vær oppmerksom på at noen typer kabler kan inneholde materialer, stoffer og forurensninger som gjør dem til farlig avfall. Ved tvil, må opphav, type kabler og forurensning dokumenteres.

SAP: 150503 Kabler og ledninger

Skal inneholde:

  • Alle typer kabler og ledninger

Skal ikke inneholde:

  • Emballasje
  • Annet avfall

Innsamling:

Under innsamling og transport skal EE-avfall håndteres slik at det ikke oppstår fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr, og slik at muligheten for forskriftsmessig sanering ikke forringes. Kabler og ledninger samles og leveres i bur eller pall med karmer etter avtale med transportør. Større mengder kabler og ledninger kan samles i container.

Det er gratis å levere sortert EE-avfall til godkjente innsamlings-/behandlingsanlegg.

Behandling:

EE-avfallet blir transportert fra innsamlingspunkt til godkjent behandlingsanlegg for kabler og ledninger, der det saneres i henhold til kravene i avfallsforskriften 1. kapittel.

Les mer om Zirq Solutions som behandler kabler og ledninger for Norsk Gjenvinning.

Gjenvinning:

Under behandling blir fraksjoner som oljefylt papir, bitumen, olje, fett, tjære, plast, kobber, aluminium, bly og jern separert. Fraksjonene som oppstår etter behandling, blir levert til godkjente smelteverk og forbrenningsverk i inn- og utland. Kabler som inneholder olje og fett er klassifisert som farlig avfall og må behandles deretter.

Avvik:

Det faktureres avviksgebyr og sorteringstimer dersom EE-avfallet ikke leveres som beskrevet ovenfor eller dersom det er knust ved levering.

Henvisning til avtaler:

Norsk Gjenvinning-konsernet har avtaler med godkjente returselskaper for EE-avfall.

Henvisninger til regelverk:

EE-avfall er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften 1. kapittel. Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av et returselskap. Avfallsforskriften 11. kapittel (farlig avfall) regulerer håndtering av avfallstyper med innhold av farlige komponenter.

Særlige risikoforhold:

EE-avfall inneholder en rekke farlige stoffer og komponenter, hvorav noen er fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetslisten og i REACH-forskriften.

SAP: 150503
Nr.
Laget av: hoiein/niecha
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 11.10.2021
Versjonsnummer: 02
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner