Favicon files not found

Stort industrielt utstyr

Sertifisering 24. mars 2014    Trafo Transformator

Gruppen stort industrielt utstyr er EE-avfall og skal sorteres som egen avfallstype. Betegnelsen er knyttet til EE-avfall der oppsamlingsutstyr og håndtering må tilpasses varene.

SAP: 150505 Store enheter

Skal inneholde:

  • Store stasjonære industrielle verktøy som vinsjer, store fastmonterte installasjoner som heiser og rulletrapper, industrielle maskiner som ikke er veikjørende, transformatorer, store elektromotorer, andre produkter og utstyr av lignende art og størrelse

Skal ikke inneholde:

  • Andre typer EE-avfall
  • Annet avfall

Innsamling:

Under innsamling og transport skal EE-avfall håndteres slik at det ikke oppstår fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr, og slik at muligheten for forskriftsmessig sanering ikke forringes. Store enheter skal lagres og leveres som stykkgods eller i containere.

Det er gratis å levere sortert EE-avfall til godkjente innsamlings-/behandlingsanlegg.

Behandling:

EE-avfallet blir transportert fra innsamlingspunkt til godkjent behandlingsanlegg for store industrielle enheter, der det saneres i henhold til kravene i avfallsforskriften 1. kapittel.
Norsk Gjenvinning-konsernet har egne behandlingsanlegg hos RENAS for store enheter hos NG Metall Drammen og KMT Linnestad, samt samarbeid med andre behandlingsanlegg for EE-avfall i Norge.

Gjenvinning:

Ved anleggene blir komponenter som olje, andre væsker og farlig avfall fjernet ved en manuell behandling. Ved en maskinell behandling blir fraksjoner som kretskort, kondensatorer og mer fjernet. Etter dette foregår det en maskinell sortering som skiller jern, metaller og plast som kan gjenvinnes.

Avvik:

Det faktureres avviksgebyr og sorteringstimer dersom EE-avfallet ikke leveres som beskrevet ovenfor eller dersom det er knust ved levering.

Henvisning til avtaler:

Norsk Gjenvinning-konsernet har avtaler med godkjente returselskaper for EE-avfall.

Henvisninger til regelverk:

EE-avfall er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften 1. kapittel. Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av et returselskap. Avfallsforskriften 11. kapittel (farlig avfall) regulerer håndtering av avfallstyper med innhold av farlige komponenter.

Særlige risikoforhold:

EE-avfall inneholder en rekke farlige stoffer og komponenter, hvorav noen er fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetslisten og i REACH-forskriften.

SAP: 150505
Nr.
Laget av: hoiein/niecha
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 11.10.2015
Versjonsnummer: 02
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner