Favicon files not found

Varme- og kuldeutstyr

Bilder kap1-8

Gruppen kuldemøbel er EE-avfall og skal sorteres som egen avfallstype. 

SAP: 150506 Kuldemøbler

Skal inneholde:

  • Kjøleskap, frysere, utstyr til automatisert levering av kalde produkter, klimaanlegg, avfuktningsapparater, varmtvannsberedere, radiatorer som inneholder olje, annet varme- og kuldeutstyr som bruker andre væsker enn vann for varme- og kuldeutveksling, andre produkter og utstyr av lignende art og størrelse.

Skal ikke inneholde:

  • Emballasje 
  • Andre typer EE-avfall
  • Annet avfall

Innsamling:

Under innsamling og transport skal EE-avfall håndteres slik at det ikke oppstår fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr, og slik at muligheten for forskriftsmessig sanering ikke forringes. Varme- og kuldeutstyr skal lagres og leveres som stykkgods evt. stablet i containere.

Det er gratis å levere sortert EE-avfall til godkjente innsamlings-/behandlingsanlegg.

Behandling:

EE-avfallet blir transportert fra innsamlingspunkt til godkjent behandlingsanlegg for varme- og kuldeutstyr, der det saneres i henhold til kravene i avfallsforskriften 1. kapittel.
Behandlingen gjøres ved en manuell forbehandling og trinn 1-behandling, hvor farlig avfall og væsker fjernes. Deretter er det maskinelle prosesser som kverner produktene for så å sortere de forskjellige fraksjonene til rene varer

Gjenvinning:

Stål, metaller, kabler og plast skilles ut fra EE-avfallet og gjenvinnes til nye råvarer.

Avvik:

Det faktureres avviksgebyr og sorteringstimer dersom EE-avfallet ikke leveres som beskrevet ovenfor eller dersom det er knust ved levering.

Henvisning til avtaler:

Norsk Gjenvinning-konsernet har avtaler med godkjente returselskaper for EE-avfall.

Henvisninger til regelverk:

EE-avfall er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften 1. kapittel. Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av et returselskap. KFK-gass i kuldemedier er omfattet av refusjonsordning som regulert i avfallsforskriften 8. kapittel (www.returgass.no).

Avfallsforskriften 11. kapittel (farlig avfall) regulerer håndtering av avfallstyper med innhold av farlige komponenter.

Særlige risikoforhold:

EE-avfall inneholder en rekke farlige stoffer og komponenter, hvorav noen er fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetslisten og OBS-listen.

SAP: 150506
Nr.
Laget av: hoiein/niecha
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 11.10.2021
Versjonsnummer: 02
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner