Favicon files not found

Asbest

Old wall with some metal elements - decaying and crumbling. Asbestos tiles.

Asbest finnes i blant annet harde bygg- og fasadeplater (eternitt), isolasjonsmateriale for rør og kjeler samt i vannrør. Asbest kan også være bestanddeler i fliser, flisskum, avrettingsmasse etc. Asbeststøv kan være kreftfremkallende og er forbudt å benytte i Norge fra 1980. Asbest og asbestholdig materiale, inkludert eternitt, er farlig avfall og omfattes av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11. Norsk Gjenvinning tar ikke i mot uemballert asbestavfall, men kan bistå kunden i valg av egnet emballasje.

 

Dersom avfallet skal deponeres, er avfallsbesitter pliktig å gjennomføre en basiskarakterisering av avfallet iht. avfallsforskriften kap. 9.

Skal inneholde:

  • Emballert asbest

Skal ikke inneholde:

  • Uemballert/defekt emballert asbest
  • Annet avfall

Innsamling:

Avfallsbesitter er ansvarlig for emballering, merking og deklarering av asbest. Emballasjen skal forhindre spredning av asbeststøv. Asbest som leveres som avfall skal være emballert i to lag plast eller i lukket, gjennomsiktig sekk, og fortrinnsvis leveres på pall. Emballasjen skal være merket: ”Inneholder asbest. Innånding av støv fra dette materialet kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr”. Asbest er farlig avfall og skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Emballert asbest samles inn og omlastes uten å bryte forpakninger.

Behandling:

Det kreves særskilt tillatelse for behandling av asbest. Derfor videresendes asbestavfall uten at forpakninger brytes til anlegg som har tillatelse til behandling av slikt (farlig) avfall (fortrinnsvis deponi kategori 2 – ordinært avfall eller kategori 3 - inert avfall), hvor avfallet skal deponeres separat fra annet avfall, sortert, emballert og tildekket. Asbest kan mottas på deponi for ordinært avfall såfremt kriteriene i avfallsforskriften kap. 9, vedl. II, pkt 2.3.3 oppfylles.

Gjenvinning:

Asbestavfall blir ikke gjenvunnet.

Avvik:

Uemballert asbestavfall avvises. Avvik, som skadet eller ufullstendig emballasje, vil bli fakturert iht. ekstraomkostninger ved forsvarlig håndtering av avfallet. Nedklassifiseres og blir fakturert med evt. gebyr.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11.

ADR-regelverket.

Vær oppmerksom på at rivings-, reparasjons eller vedlikeholdsarbeid av asbestholdig materiale krever tillatelse fra Arbeidstilsynet, jf forskrift om utførelse av arbeid (kap 4).

Særlige risikoforhold:

Asbeststøv er kreftfremkallende, og de som håndterer asbestavfall må derfor ikke eksponeres (utsettes) for dette støvet. Sørg for at emballasje er hel.

SAP:
Nr. VK-13
Laget av: lanron
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 10.11.2022
Versjonsnummer: 08
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner