Favicon files not found

Asbest

Old wall with some metal elements - decaying and crumbling. Asbestos tiles.

Asbest finnes i blant annet harde bygg- og fasadeplater (eternitt), branndører, isolasjonsmateriale for rør og kjeler, isolasjon på vannrør (bend og endekapper) og ventilasjonskanaler. Asbest kan også være bestanddeler i fliser, flisskum, avrettingsmasse etc. Listen er ikke uttømmende!

Asbeststøv kan være kreftfremkallende og er forbudt å benytte i Norge fra 1980. Asbest og asbestholdig materiale, inkludert eternitt, er farlig avfall og omfattes av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11. Norsk Gjenvinning tar ikke imot uemballert asbestavfall, men kan bistå kunden i valg av egnet emballasje.

Asbestavfall skal deponeres,  og avfallsbesitter er pliktig å gjennomføre en basiskarakterisering og deklarasjon av avfallet iht. avfallsforskriften kap. 9 og 11.

Dersom du trenger hjelp til dette, kan vi bistå. Ta kontakt med ditt lokale avfallsmottak i Norsk Gjenvinning.

NS-kode: 7250
EAL-kode: 170601 eller 170605
UN-nr: Ikke klassifiseringspliktig

OBS: Avfall som inneholder asbest fra elektrolyse er klassifiseringspliktig – UN-nr: 2590

 

Skal inneholde:

  • Emballert asbest

Skal ikke inneholde:

  • Uemballert/defekt emballert asbest
  • Annet avfall

Innsamling:

Avfallsbesitter er ansvarlig for emballering, merking, basiskarakterisering og deklarering av asbest. Emballasjen skal forhindre spredning av asbeststøv. Det skal være emballert i to lag plast eller godkjent bigbag for asbestholdig avfall, som settes  på pall, eller legges i container - Ta kontakt med ditt lokale avfallsmottak i Norsk Gjenvinning.

Asbest er farlig avfall og skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Emballasjen skal være merket med deklarasjonsnummer samt teksten: «Inneholder asbest».

Emballert asbest samles inn og omlastes uten å bryte forpakninger.

Behandling:

Det kreves særskilt tillatelse for behandling av asbest. Derfor videresendes asbestavfall uten at forpakninger brytes til anlegg som har tillatelse til behandling av slikt (farlig) avfall (fortrinnsvis deponi kategori 2 – ordinært avfall eller kategori 3 - inert avfall), hvor avfallet skal deponeres separat fra annet avfall, sortert, emballert og tildekket. Asbest kan mottas på deponi for ordinært avfall såfremt kriteriene i avfallsforskriften kap. 9, vedl. II, pkt 2.3.3 oppfylles.

Gjenvinning:

Asbestavfall blir ikke gjenvunnet.

Avvik:

Uemballert asbestavfall avvises. Avvik, som skadet eller ufullstendig emballasje, vil bli fakturert iht. ekstraomkostninger ved forsvarlig håndtering av avfallet. Nedklassifiseres og blir fakturert med evt. gebyr

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap 9

Avfallsforskriften kap 11

ADR regelverket

Vær oppmerksom på at rivings-, reparasjons eller vedlikeholdsarbeid av asbestholdig materiale krever tillatelse fra Arbeidstilsynet, jf forskrift om utførelse av arbeid (kap 4).

Særlige risikoforhold:

Asbeststøv er kreftfremkallende, og de som håndterer asbestavfall må derfor ikke eksponeres (utsettes) for dette støvet. Sørg for at emballasje er hel.

SAP:
Nr. VK-13
Laget av: slacar
Godkjent av: hedren
Versjonsdato: 19.12.2023
Versjonsnummer: 09
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner