Favicon files not found

Blåsesand

Pile of Black islandic sand macro photo studio

Brukt blåsesand genereres hovedsakelig ved mekanisk industri og entreprenørvirksomheter. Fjerning av gammelt overflatebelegg på blant annet skip, broer, stålplattformer og tanker er typiske bruksområder. Avfall fra sandblåsing som inneholder farlige stoffer, skal håndteres som farlig avfall. Avfallsbesitter må dokumentere at avfall fra sandblåsing ikke inneholder farlige stoffer. Kan ikke dette dokumenteres, skal avfall fra sandblåsing klassifiseres som farlig avfall.

Brukt blåsesand kan, avhengig av hvilke overflater som er behandlet, inneholde tungmetaller (kadmium, bly, arsen, kobber og kvikksølv), tributyltinn (TBT) og andre organiske miljøgifter (PAH, PCB o.l)

SAP: 70960121-70960125 Blåsesand

Skal inneholde:

  • Blåsesand, farlig avfall

Skal ikke inneholde:

  • Flyveaske
  • Slagg
  • Blåsesand uten miljøgifter

Innsamling:

UN-godkjent emballasje iht ADR-regelverket. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Behandling:

Forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall.

Gjenvinning:

Energigjenvinning eller deponering.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11.

Særlige risikoforhold:

Blåsesand kan inneholde farlige stoffer som organiske løsemidler (PAH, PCB).

SAP: 7096
Nr.
Laget av: hedren
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 27.01.2017
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner