Favicon files not found

Bremsevæske

Auto mechanic filling DOT 4 brake fluid in brake fluid reservoir.

Bremsevæske er et svært giftig produkt. Bremsevæske inneholder svært giftige forbindelser, selv små inntak kan gi alvorlige forgiftninger. Bremsevæske inneholder ofte glykoler/glykoletere, av forskjellige typer og i forskjellige kombinasjoner

Skal inneholde:

  • Bremsevæske

Skal ikke inneholde:

  • Andre organiske løsemidler
  • Oljeholdige produkter
  • Frostvæske
  • Drivstoff

Innsamling:

UN-godkjent emballasje iht ADR-regelverket. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Behandling:

Forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall. Bremsevæske er farlig avfall, men ikke farlig gods.

Gjenvinning:

Bremasevæske energigjenvinnes, destrueres eller materialgjenvinnes.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, vil dette medføre høyere kostnader både med hensyn til sortering, deklarering og destruksjon.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11.

Særlige risikoforhold:

Svært giftige produkter.

SAP: 7042-serien
Nr.
Laget av: slacar
Godkjent av: hedren
Versjonsdato: 20.12.2022
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner