Favicon files not found

Drivstoff- og fyringsolje

Closeup of woman pumping gasoline fuel in car at gas station. Petrol or gasoline being pumped into a motor vehicle car.

Drivstoff og fyringsoljer er giftige og farlige ved innånding. Dette må ikke lekke ut i naturen. Man skal unngå overfylling fra en kanne til en annen da dette kan øke fordampningen og dermed risikoen for antennelse Bensin fordamper lett, og kan antenne ved lave temperaturer. Blandinger av bensin og andre drivstoffer må håndteres som de bestod av ren bensin. Diesel og fyringsolje er mindre brannfarlige enn bensin. 

SAP: 70230011-70230015 Drivstoff og fyringsolje
SAP: 70230032-70230035 Drivstoff og fyringsolje
SAP: 70230111 - 70230115 A-væske (bensin)

Skal inneholde:

  • Forurenset drivstoff
  • Rent drivstoff (A-væske)
  • Fyringsolje/parafin

Skal ikke inneholde:

  • Tyngre oljer
  • Løsemidler

Innsamling:

UN-godkjent emballasje iht ADR-regelverket. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Behandling:

Forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall.

Gjenvinning:

Drivstoff og fyringsolje går til gjenbruk og energigjenvinning.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11.

Særlige risikoforhold:

Bensin fordamper lett, og kan antenne ved lav temperaturer. Benzen i bensin er kreftfremkallende. Drivstoff og fyringsoljer er giftige og farlige ved innånding. Må ikke lekke ut i naturen. Unngå gnister og flammer.

 

SAP: 7023-serien
Nr.
Laget av: hedren
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 27.01.2017
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner