Favicon files not found

N2O lystgass

Faktaark (NB: bilder ikke pdf filer)

Vi ser økende forbruk av N2O gass. Dette er klassifisert som farlig avfall da det er gass under trykk som er oksiderende, og skal leveres inn mottak som har tillatelse til å ta imot farlig avfall. Store mengder havner i papir og restavfall, og dersom det kommer inn i kvern kan det både føre til skader på personer da gassflasken vil oppføre seg som en rakett og kan utføre en stor fare for brann i avfallsmottaket. 

  • NS-kode: 7261
  • EAL-kode: 160504
  • UN-nr: 1070

Skal inneholde:

  • N2O gass

Skal ikke inneholde:

  • Oksygen
  • Acetylen
  • Helium

Dersom du har spesialgasser, industrigasser eller ukurante gassflasker ta kontakt med vår farlig avfallsavdeling før levering.

Innsamling:

Legges på pall med maks tre pallekarmer. Ved mindre volum i ventilert fat eller lab-kasse.

Behandling:

Forbehandles og destrueres ved anlegg som har tillatelse til dette.

Gjenvinning:

Trykkbeholdere skal metallgjenvinnes og gassen skal destrueres gjennom energigjenvinning. Det er viktig både med tanke på brann- og eksplosjonsfare, samt giftigheten og konsekvensene det kan få for de som eksponeres av dette over tid. 

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert vil dette medføre høyere kostnader både med hensyn til sortering, deklarering og destruksjon. 

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap 11

SAP:
Nr.
Laget av: slacar
Godkjent av: hedren
Versjonsdato: 26.06.2023
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner