Industritjenester

Hva leter du etter?

Arbeid i nitrogenatmosfære

For oppdrag og steder det er fare for temperaturøkning og antennelse (katalysator, bensin etc.) utfører vi arbeidet med dykkere i nitrogenatmosfære for å minimalisere eksplosjonsfare. Arbeidet er strengt regulert etter HMS-planer og risikoanalyser og utføres med kvalifiserte og trente personer.

Håndtering av farlig avfall

Det er en lang rekke lover og forskrifter som alle må forholde seg til når det gjelder farlig avfall. Lovverket for næringsvirksomhet er strengt regulert og tilsyn fra Miljødirektoratet og Fylkesmenn blir stadig hyppigere. Det ble i 2015 innført nye regler for elektronisk deklarering av farlig avfall. Analyse- og dokumentasjonskrav ligger hos avfallsprodusent.

Olje- og kjemikalievern - Beredskap ved uforutsette utslipp

Gjennom beredskapsenhet for uforutsette utslipp/hendelser, bistår vi med situasjonstilpasset fagpersonell og utstyr dersom uhellet skulle være ute. Rådgivning, varsling/mobilisering, stakstiltak/sikring, løsningsvurdering, avfallsregnskap, valg av kortsiktige og langsiktige løsninger og rapportering er viktige elementer. Vi har aktivt bistått under opprydding skipsforlis de siste årene.

Rengjøring med tørris

Ved hjelp av "tørrisblasting" (slagkraft og nedkjølingseffekt) rengjør vi gjenstander og komponenter uten fare for kortslutning.. Prosessen er tørr og ikkestrømførende – den behandlende overflaten blir tørr og ren uten rense- og blåsemidler. Det er kun avfallet fra rengjøringsobjektet som fremkommer da tørrisen fordamper. 

Sirkulasjonsrens

I anlegg hvor det benyttes vann, olje eller kjølevæske som varme eller kjølemedium, fjerner vi avleiringer og groer med sirkulasjonsrens (kjemisk rengjøring). Hensikten er å få tilbake virkningsgraden og dermed lavere energibruk.

Tankrengjøring

Med forskjellige teknologier rengjør og sanerer vi alle typer tanker fra 3-50.000 m3. Det er tre hovedmåter som benyttes: 1) Manuell rengjøring med entring av tanken. 2) Automatisk rengjøring med roterende høytrykkdyse. 3) Automatisk rengjøring med fjernstyrt kamera og spylekanon. De fleste oppdrag krever egen HMS-plan.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner