Olje- og kjemikalievern - Beredskap ved uforutsette utslipp

Om tjenesten:

Vi har deltatt aktivt ved en rekke større og mindre utslipp/hendelser. Av større hendelser kan nevnes Rocknesforliset, Server-forliset, utslipp i Glomma 2006, lekkasje i Oslofjordtunellen, Crete Cement Oslo-fjorden 2008, samt Full City grunnstøtingen 2009.

Det er av avgjørende betydning å koble inn riktige personer så raskt som mulig. Vi har beredskapsplaner som inkluderer blant annet følgende faktorer:

 • Varsling
 • Strakstiltak/sikring
 • Løsningsvurdering
 • Avfallsregnskap
 • Valg av kortsiktige og langsiktige løsninger
 • Rapportering

Ved mottak av henvendelse gjøres en situasjonsvurdering, det går ut intern varsling og avstemming med øvrige aktører foretas. Det utnevnes en prosjektleder internt og prosjektmal opprettes/ tas i bruk. Deretter vurderes nødvendige ressurser og mobilisering av utstyr og personell etter at det er enighet om valg av løsninger. Samtidig starter vurderingen av nedstrømskanaler for avfallet (både norske og utenlandske). Det tas også beslutning om rapporteringsmåte og omfang. Etter gjennomføring foretas det en evaluering hvor alle parter er delaktige. Fokus på alle slike oppdrag er HMS og det skal ikke forekomme personskader eller tilløp til dette.

Vi samarbeider med en rekke IUA (Interkommunale Utvalg for Akutt forurensning) ved uforutsette utslipp og hendelser.

Tekniske spesifikasjoner:

 • Beredskapscontainere
 • Sugebiler og supersugere
 • Høytrykksutstyr
 • Skimmere
 • Avvanningsenheter
 • Lettbåter
 • Væsketette containere
 • Miljøcontainere
 • Absorbenter
 • Samarbeidspartnere innen levering av utstyr og sjømaritime tjenester
 • Pumper og pumpeløsninger

 

Nr.: TK-17
Laget av: halrog
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 20.01.2015
Versjonsnummer: 07
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner