Favicon files not found

Lavradioaktivt avfall (LRA)

Bilder kap 11-13

LRA (lavradioaktivt avfall) er avfall som er klassifisert på grunn av sitt innhold av radioaktivitet. LRA inneholder ofte også andre miljøfarlige komponenter som oljerester og tungmetaller.

Lavradioaktivt avfall kommer fra petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, enkelte bergarter (stein) kan være lavradioaktivt grunnet naturlig forhøyet innhold av uran (NORM-avfall, se syredannede bergarter) og annet radioaktivt avfall er for eksempel “EXIT-skilt” og detektoren i ioniske røykvarslere.

For ytterligere opplysninger om avfallstypen, kontakt Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Skal inneholde:

  • Emballert og merket LRA
  • Ioniserende røykvarslere
  • LRA-offshore-avfall

Skal ikke inneholde:

  • Høyradioaktivt avfall

Innsamling:

Avfallet samles inn og håndteres separat. Mottaker skal varsles om leveransen.

Ved tvil om strålenivå eller håndtering må

  1. avfallets egenskaper dokumenteres av kunde før avfallet tas imot
  2. planlagt håndtering være i henhold til krav fastsatt av DSA


Vi minner om at det kan være krav til å behandle avfallet dersom det er flytende. Slik behandling krever tillatelse fra DSA, jf. avfallsforskriftens kapittel 9 om deponering av avfall.

For grenseverdier for utslipp, se: Forskrift om radioaktiv forurensning og avfall, vedlegg 2

Behandling:

Samles inn og ev. omlastes uten å bryte forpakninger. Videresendes til aktør som har tillatelse fra DSA til å håndtere slikt avfall. Leveres fortrinnsvis til godkjent deponi.

Gjenvinning:

LRA blir ikke gjenvunnet.

Avvik:

Dersom avfallet ikke er entydig eller dokumentert, skal avfallet avvises. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisninger til regelverk:

Særlige risikoforhold:

Vær oppmerksom på at håndtering av LRA krever tillatelse fra DSA.

LRA inneholder radioaktive kilder og utgjør strålefare!

SAP:
Nr. VK-113
Laget av: sørkai
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 26.02.2024
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner