Favicon files not found

Lavradioaktivt avfall (LRA)

Bilder kap 11-13

LRA (lavradioaktivt avfall) er farlig avfall som er klassifisert på grunn av sitt innhold av radioaktivitet. LRA inneholder ofte også andre miljøfarlige komponenter som oljerester og tungmetaller. Lavradioaktivt avfall fra petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Annet radioaktivt avfall er for eksempel “EXIT-skilt” og detektoren i ioniske røykvarslere.

LRA er iht. nytt regelverk farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11. For ytterligere opplysninger om avfallstypen, kontakt Statens strålevern (www.nrpa.no).

Skal inneholde:

  • Emballert og merket LRAavfall.
  • Ioniserende røykvarslere
  • LRA-offshoreavfall

Skal ikke inneholde:

  • Høyradioaktivt avfall.

Innsamling:

LRA er farlig gods, og skal deklareres av kunde på deklarasjonsskjema for farlig avfall*. Avfallet samles inn og håndteres separat, og mottager skal varles om leveransen. Ved tvil om strålenivå eller håndtering skal ikke avfallet tas i mot før kunde har dokumentert avfallets egenskaper, og før planlagt håndtering er i henhold til krav fastsatt av Statens Strålevern. * I skrivende stund er ikke lavradioaktivt avfall (LRA) definert som farlig avfall. Dette forventes at trer i kraft om kort tid, med forskriften Forskrift om forurensningslovens anvendelse på stråling fra radioaktive stoffer og radioaktivt avfall (”miljøforskriften”) fra Statens strålevern, der det foreslås å gjøre avfallsforskr. Kap. 11 gjeldende for LRA-avfall.

Behandling:

Samles inn og evt. omlastes uten å bryte forpakninger og videresendes til aktør som har tillatelse fra Statens Strålevern til å håndtere slikt avfall. Leveres fortrinnsvis til godkjent deponi.

Gjenvinning:

LRA avfall blir ikke gjenvunnet.

Avvik:

Dersom avfallet ikke er entydig eller dokumentert, skal avfallet avvises. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 1, 9 og 11. Strålevernloven §9. Strålevernforskriften §25. Forskrift om forurensningslovens anvendelse på stråling fra radioaktive stoffer og radioaktivt avfall (”miljøforskriften”* Forskrift om arbeid med ioniserende stråling § 3. Vær oppmerksom på at håndtering av LRA krever tillatelse fra Statens strålevern. ADR-regelverket. Radioaktivt avfall er omfattet av deponiforbudet (avfallsforskriften kap. 9).

Særlige risikoforhold:

Radioaktive kilder! Strålefare!

SAP:
Nr. VK-113
Laget av: sørkai
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 05
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner